วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

องค์ความรู้ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

On March 8, 2022

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 8 มี.ค.  65)

ในการที่จะมีมาตรฐานวิชาชีพนายหน้าที่แน่ชัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญในแต่ละชั้น ซึ่งกรณีนี้ผู้ที่สนใจจะเป็นนายหน้าพึงศึกษาดูว่า นายหน้าควรมีองค์ความรู้อะไรบ้าง

ในเว็บไซต์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (https://bit.ly/3rqC9MP) ได้แสดงองค์ความรู้ของนายหน้าได้แก่:

1. การวิเคราะห์การขายทรัพย์

2. การวิเคราะห์การตลาด

3. การวิเคราะห์ลูกค้า

4. การนำเสนอลูกค้า

5. การสรุปการขาย

6. การจัดการองค์กร

7. การบริหารจัดการทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าองค์ความรู้ของนายหน้าข้างต้นนี้พ้องกับระดับชั้นของนายหน้า 7 ชั้น ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพจากเล็กสู่ใหญ่ จากการขายในประเทศสู่นายหน้าต่างประเทศ

1. การวิเคราะห์การขายทรัพย์

เริ่มต้นที่ขายรู้จักทรัพย์สินที่จะขายให้ชัดเจนก่อนทั้งในแง่การตรวจสอบทำเล สภาพแวดล้อม ตัวทรัพย์ รวมทั้งเอกสาร และราคาทรัพย์ที่พึงขายได้

1.1 การตรวจสอบทำเล ประกอบด้วยการ การสำรวจที่ตั้งของทรัพย์ การสำรวจเส้นทาง และ การสำรวจจุดเด่น

1.2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การสำรวจสภาพใกล้เคียง และ การสำรวจสภาพเส้นทาง

1.3 การตรวจสอบทรัพย์ รวมทั้ง การสำรวจสิ่งจูงใจในการตัดสินใจ

1.4 การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้ง การวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

1.5 การตรวจสอบราคาทรัพย์ รวมทั้ง การเตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ

การวิเคราะห์การตลาด

นายหน้าที่มีความสามารถและสามารถพัฒนาทางวิชาชีพได้ ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดให้ชัดเจนทั้งอุปสงค์ อุปทานในตลาด ราคาที่พึงขายได้ ราคาประเมินราชการหรือราคาเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั่นเอง

2.1 การตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมทั้ง การสำรวจ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น

2.2 การตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด รวมทั้ง การสำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้น

2.3 การตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ รวมทั้ง การตรวจสอบ ราคาประเมินกับทางราชการ

2.4 การตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้ง การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น

2.5 การตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้ง การสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้น

2.6 การตรวจสอบนโยบายภาครัฐ รวมทั้ง การสำรวจข้อมูลมาตรการภาครัฐในขณะนั้น

3. การวิเคราะห์ลูกค้า

ยิ่งกว่านั้นนายหน้าผู้มีความสามารถต้องรู้จักการวิเคราะห์ลูกค้าถึงความจำเป็นในการซื้อ-ขาย ความสามารถในการจ่าย รวมทั้งโอกาสและแรงจูงใจในการซื้อ-ขาย

3.1 การวิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า รวมทั้ง การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า

3.2 การวิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า รวมทั้ง การตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ

3.3 การวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า รวมทั้ง การสำรวจสิ่งจูงใจในการตัดสินใจ

4. การนำเสนอลูกค้า

นายหน้าต้องนำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ โดยการวิเคราะห์ตลาด  กำหนดแผนการขายและการเตรียมข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอขาย

4.1 การวิเคราะห์การตลาด รวมทั้ง การวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

4.2 การวิเคราะห์การขาย รวมทั้ง การกำหนดแผนการขาย

4.3 การนำเสนอเอกสาร รวมทั้ง การเตรียมข้อมูลเสนอลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

5. การสรุปการขาย

เมื่อดำเนินการขายแล้วต้องจบด้วยการทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน รวมทั้งการบริการหลังการขาย

5.1 การทำนิติกรรม ประกอบด้วย การเตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ และ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

5.2 การบริการหลังการขาย รวมทั้ง การส่งมอบกุญแจ และทรัพย์ พร้อมการโอน

6. การจัดการองค์กร

พัฒนาการต่อไปของนายหน้าก็คือการสร้างองค์กร การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

6.1 การกำหนดยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การกำหนดแนวทางการทางานขององค์กร การกำหนดเป้าหมายของการทำงาน การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย และ การตรวจสอบและติดตามผล

6.2 การสรรหาบุคลากร ประกอบด้วย การสรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม และ การคัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์

6.3 การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การกำหนดหลักสูตร การจัดอบรม การทดสอบทักษะ และ การติดตาม-ประเมินผล

6.4 การดูแลรักษาบุคลากร ประกอบด้วย กำหนดผลตอบแทน และ การส่งเสริมความก้าวหน้า

7. การบริหารจัดการทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ

ยิ่งกว่านั้นการที่ธุรกิจนายหน้าจะก้าวหน้าได้ อาจต้องเชื่อมต่อกับต่างประเทศ กับโลกภายนอก  นายหน้าจึงต้องสามารถขายบ้านให้กับชาวต่างประเทศด้วย

7.1 แสวงหาทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย การกำหนดแนวทางการแสวงหาทรัพย์ การกำหนดเป้าหมายประเภทของทรัพย์ และ การปฎิบัติเพื่อนาไปสู่การได้ทรัพย์มา

7.2 จัดการทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย การคัดกรองทรัพย์ และ การจัดวางระบบทรัพย์

7.3 บริหารทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพย์ และ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์

7.4 เสนอขายทรัพย์เพื่อลูกค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย การนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ และ การสรุปผลของการนำเสนอทรัพย์กับลูกค้าต่างประเทศ

รักจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องเพียรศึกษาองค์ความรู้ที่จำเป็นข้างต้น


You must be logged in to post a comment Login