วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

CPD สำหรับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแบบอย่างจากมาเลเซีย

On February 16, 2021

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย      

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 19-26 ก.พ. 64 )

ในวิชาชีพต่างๆผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional Development : CPD Program) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะการรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยแสดงออกว่านักวิชาชีพนั้นๆมีการพัฒนาความรู้ความสามารถต่อเนื่อง CPD ถือเป็นเรื่องมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือเป็น Soft Laws ในวงวิชาชีพ

The Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers โดยมีอธิบดีกรมประเมินค่าทรัพย์สินของมาเลเซีย (JPPH) เป็นประธาน เป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า และผู้บริหารทรัพย์สินของมาเลเซีย คณะกรรมการนี้ได้ออก Guidelines on Continuing Professional Development (CPD) for Registered Valuers, Appraisers and Estate Agents โดยได้ปรับปรุงเป็นฉบับที่ 3 (ล่าสุด) เมื่อปี 2560 <1> ซึ่งก็คล้ายกับขององค์กรควบคุมวิชาชีพในสิงคโปร์และประเทศตะวันตกทั้งหลาย

CPD ของมาเลเซียกำหนดไว้ปีละ 10 ชั่วโมง โดยกิจกรรม CPD ไม่ใช่มีเฉพาะการอบรมต่างๆ แต่ยังรวมถึงกิจกรรมเหล่านี้ด้วยคือ

1.การเข้าร่วมประชุมกรรมการวิชาชีพ เช่นที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการเอง หรือ Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) และขององค์กรวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ เช่น การประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการวินัย เป็นต้น โดยให้นับเป็นเวลา 0.5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

2.การเข้าร่วมการประชุม สัมมนาทางวิชาชีพ เช่น งานประชุมประจำปีของสมาคม World Valuation Congress, ASEAN Valuers Association, Pan Pacific Congress of Real Estates, FIABCI, International Federation of Surveyors (FIG), RICS และอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด การประชุมเหล่านี้มักกินเวลา 2-3 วัน แต่ให้นับได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง

3.กิจกรรมศึกษานอกเวลาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยนับได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง

4.การศึกษาวิจัยหรือการเขียนบทความทางวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ โดยนับได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง

5.การศึกษาโดยการอ่านตำรา บทความที่เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยนับได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงของ CPD

6.การเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ

7.การได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

การให้มีที่มาของ CPD ที่หลากหลายจะทำให้นักวิชาชีพคือผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในที่นี้มีการเรียนรู้จากหลายแหล่ง ไม่ถูกผูกขาดโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งหากมีการผูกขาดจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันเสรี ทำให้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินตกอยู่ใต้อิทธิพลขององค์กรวิชาชีพองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และทำให้ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพูนความรู้สูงขึ้น อย่างเช่นในทุกวันนี้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละคนอาจต้องใช้เงินนับหมื่นบาทในการศึกษาจากองค์กรวิชาชีพบางแห่ง

ยิ่งกว่านั้นแม้แต่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินกันเองก็อาจจัดการอบรมความรู้ต่างๆเองได้ เช่น ในอนาคตอาจมีสหภาพแรงงานผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในสังกัดสภาองค์การลูกจ้าง เพื่อจัดการศึกษากันเองในราคาถูก ไม่เป็นภาระแก่นักวิชาชีพ ก็น่าจะสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากหลากหลายบริษัทหรือในสถาบันการเงินก็อาจรวมกันตั้งเป็นสหภาพแรงงานเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนโดยตรง และเพื่อธำรงความเป็นกลางทางวิชาชีพ โดยไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเจ้าของบริษัท

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาวิชาชีพโดย CPD ก็คือการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่าผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้อัพเดทความรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมือง การพัฒนาที่ดิน ผังเมือง เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน และการสร้างเครือข่ายผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในและระหว่างประเทศ เพราะในอนาคตการประเมินค่าทรัพย์สินในภูมิภาคนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันในระหว่างผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ SMEs ทั้งหลาย โดยไม่ถูกผูกขาดโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินข้ามชาติ

CPD จึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนานักวิชาชีพผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย

อ้างอิง

<1> The Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers. Guidelines on Continuing Professional Development (CPD) for Registered Valuers, Appraisers and Estate Agents. https://lppeh.gov.my/WP2016/wp-content/uploads/2017/02/cpd-finalized-guidelines_6feb2017.pdf


You must be logged in to post a comment Login