วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

“DITP” จับมือ “สวทช.” เตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI”

On November 26, 2020

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 63 นี้

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนราชการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมหาศาล (Big Data) ให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและการให้บริการประชาชน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ (DITP Business AI) และช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

ทั้งนี้ระบบ DITP Business AI ได้ใช้ประโยชน์จาก Big Data ด้านการค้าระหว่างประเทศ ทั้งจากแหล่งข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Data) และแหล่งข้อมูลไร้โครงสร้าง (Unstructured Data) อาทิ ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยระบบ DITP Business AI และประเมินออกมาเป็นแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศที่เป็นโอกาส หรือเป็นความเสี่ยง ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสินค้าเป้าหมายได้ โดยการที่กรมพัฒนาระบบ DITP Business AI ขึ้นมานี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดหากมีการนำข้อมูลที่เป็นโอกาสเหล่านี้ ส่งต่อให้กับผู้ประกอบการภาคการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้สนใจดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

จากแนวคิดดังกล่าว DITP จึงจับมือกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จะได้ร่วมทดสอบและเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบ DITP Business AI ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ DITP Business AI ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาโอกาสและแจ้งเตือนความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 63 นี้

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ITAP (Innovation and technology assistance program) เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 e-mail: itap@nstda.or.th โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ ITAP Fax : 02-564-7082 เว็บไซต์ : https://itap.nstda.or.th


You must be logged in to post a comment Login