วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ราคาค่าก่อสร้างอาคารไตรมาส 3/2563 ออกแล้ว

On November 24, 2020

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 27 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63)

ทุกไตรมาสผมในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (www.taeaf.org) ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารออกมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน

อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นประธานคณะทำงานในการกำหนดมาตรฐานราคาค่าก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทยได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณจึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สมาคมได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปีหรือรายสะดวก มูลนิธิจึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับประชาชนและนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

ในการดำเนินการของมูลนิธิ มูลนิธิได้ศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (กันยายน 2563)

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                                  7.27%

ซีเมนต์                                                    12.86%

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                                  16.24%

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก                         19.95%

กระเบื้อง                                                   7.06%

วัสดุฉาบผิว                                               3.65%

สุขภัณฑ์                                                    2.11%

อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา                        12.84%

วัสดุก่อสร้างอื่นๆ                                    18.20%

รวม                                                      100.00%

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 (ไตรมาส 2 ปี 63-ไตรมาส 3 ปี 63) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆเฉลี่ย 0.48% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ซีเมนต์เพิ่มขึ้น 0.8% เหล็กเพิ่มขึ้น 1.30% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น +1.1% ส่วนวัสดุที่มีราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนวัสดุที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลง 0.5% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้ :

ดัชนีรวม                                                 +0.48%

ไม้                                                            0.00%

ซีเมนต์                                                    +0.80%

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                                   -0.50%

เหล็ก                                                      +1.30%

กระเบื้อง                                                   0.00%

วัสดุฉาบผิว                                               0.00%

สุขภัณฑ์                                                   0.00%

อุปกรณ์ไฟฟ้า                                           0.00%

วัสดุก่อสร้างอื่นๆ                                    +1.10%

 

ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วย ค่าแรง ภาษี และค่าดำเนินการต่างๆ ดังนั้น ค่าก่อสร้างที่แท้จริงเพิ่มขึ้น +0.29% ในไตรมาส 2/2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

1. ค่าวัสดุ                                                     60%         +0.48%       60.29%

2. ค่าแรง                                                      20%            0.00%       20.00%

3. กำไร ภาษี และค่าดำเนินการ                    20%            0.00%       20.00%

100.00%     100.29%

สรุป                                                                                                 +0.29%

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้างโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนกันยายน 2563 มีผลออกมาดังนี้ :

 

so

 

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้างโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนกันยายน 2563

1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนมิถุนายน 2563 (มิถุนายน-กันยายน 2563)

2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้วปรับเพิ่มขึ้น +0.48% โดยราคาวัสดุที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุอื่นๆ ส่วนวัสดุก่อสร้างที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต กลุ่มวัสดุที่ราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +0.48% (ผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของกลุ่มซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุอื่นๆ)

3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

4. กำไร ภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไร ภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.29% ทั้งนี้ เมื่อนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือแทบไม่เปลี่ยนแปลง


You must be logged in to post a comment Login