วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

“ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา” คว้ารางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

On November 22, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตั้งปณิธานว่า “ปัญญาของแผ่นดิน” ตั้งแต่สมัยที่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ดำรงตำแหน่งในทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี 2550 – 2554 และได้สืบสานปณิธานมาโดยตลอด จนเมื่อได้มาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน ก็ไม่เคยหยุดพัฒนาปัญญาให้กับแผ่นดิน โดยได้ขยายขอบเขตการพัฒนาบทบาทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไปสู่ “การเปลี่ยนโลก” (World Changer) เพื่อการสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

จากผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศที่ผ่านมา ส่งผลให้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้รับการยกย่องจาก สมาคมบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยกล่าวว่ารางวัลที่ได้รับดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของ “ชาวศิริราช” ทุกคน โดยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จในครั้งนี้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิสูจน์ถึงศักยภาพในการเป็น “Academic Hub” หรือศูนย์กลางด้านวิชาการแพทย์ที่มีความโดดเด่น และพร้อมมุ่งหน้าสู่ความท้าทายเสมอ ซึ่งผลงานที่เราหวังจะนำไปสู่ “การเปลี่ยนโลก” คือ “การพลิกโฉม” โรงพยาบาลศิริราช ให้กลายเป็น “Smart Hospital” นำร่องบริหารจัดการสุขภาพด้วยระบบ 5G และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

โดยที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ตลอดจนประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ให้ความเชื่อมั่นถึงความพร้อมในการต่อสู้กับ Covid-19 และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ “รถอัจฉริยะไร้คนขับ” ที่ทำหน้าที่ส่งยาภายในโรงพยาบาล และระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบริการทางสุขภาพได้มากขึ้น

และผลงานที่กำลังเป็นที่สนใจจากนานาชาติ ซึ่งจะนำพา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สู่ “การเปลี่ยนโลก” คือ ความสำเร็จจากที่ได้ริเริ่มให้มีการใช้ “รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช” (Siriraj Mobile Stroke Unit) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รอดพ้นจากความพิการ จากการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยเป็นนวัตกรรมรถเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเคลื่อนที่ (Mobile CT) ที่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล โดยสามารถนำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการฉุกเฉิน เข้ารับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และส่งผลออนไลน์ถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่เกิน 3 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันกำลังขยายบริการเพิ่มเป็นคันที่สอง และพัฒนาสู่ “Siriraj Model” รวมทั้งจะดำเนินการจดสิทธิบัตรต่อไป

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากมีโรงพยาบาลศิริราชที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนมาอย่างยาวนานถึง 131 ปีแล้ว ยังมีโรงพยาบาลในสังกัดอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ได้มีการริเริ่มนำระบบมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล (JCI) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาผสมผสานกับระบบมาตรฐานสถานพยาบาลของไทย พัฒนาเป็นระบบ “Advanced Hospital Accreditation” ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.นำไปใช้ทั่วประเทศ และนอกจากนี้ ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสรพ.รวมทั้งได้มาตรฐานจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน

เมื่อเร็วๆ นี้โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับจาก BrandAge ให้เป็นสุดยอดองค์กร 2020 Thailand’s Most Admired Company อันดับ 1 ในกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งพิจารณาจากความเชื่อถือขององค์กรในเรื่องการมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรม ที่ทำให้ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้บริโภค

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา จะเข้ารับรางวัลจาก นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการ “แนวโน้มการพัฒนายา วัคซีน และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล นนทบุรี โดยในงานดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา จะร่วมแสดงปาฐกถา เรื่อง “แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19” ติดตาม ได้ทาง Facebook Live: สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)  งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

 


You must be logged in to post a comment Login