วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ม.มหิดล สนองพระราชดำริสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ ให้โอกาสศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

On September 22, 2020

หน้าที่ของวิชาชีพพยาบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงที่อยู่อาศัย และชุมชนของผู้ป่วย โดยมุ่งให้ผู้ป่วยได้รู้จักการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นโครงการที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนี้นับเป็นปีที่ 17 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคแก่สามเณร รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งสามเณรส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่ยากไร้ขาดแคลน

2

ระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ได้สำรวจทางสุขภาพของสามเณรวัย 12  – 19 ปีที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 1,000 รูป พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขอนามัย ขาดความรู้และความเข้าใจในการดูแลตัวเอง จนทำให้เกิดโรคผิวหนัง โรคทางทันตกรรม โรคทางภาวะโภชนาการ และปัญหาสุขภาพจิต โดยทางโครงการฯ ได้จัดบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล เพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมทั้งอบรม และให้คำแนะนำแก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ “Train the Trainer” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากเพื่อนสู่เพื่อน เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป

3

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงาน กล่าวเสริมว่า จากการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ทำให้สามเณรใส่ใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีสามเณรจำนวน 1 รูป ภายหลังจากลาสิกขาได้เข้ามาศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทางคณะฯ ได้ให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อีกทั้งให้การสนับสนุนและคำแนะนำจนกระทั่งสามารถเข้ามาศึกษาต่อที่คณะฯ โดยคณะฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาดังกล่าวซึ่งเป็นอดีตสามเณรจากโครงการฯ และหวังว่าเมื่อนักศึกษาผู้รับทุนดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถใช้ความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และเป็นกำลังหลักให้กับครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่สามารถต่อยอดขยายผลให้สามเณรรูปอื่นๆ จากโครงการฯ ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด ฯลฯ

4

นายมานิต โพธิ์สาวัง อดีตสามเณรรูปแรกจากโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตนได้แรงบันดาลใจจากความประทับใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ประจำห้องพยาบาลที่วัดไผ่ดำ เมื่อครั้งที่ตนนอนป่วยถึง 2 สัปดาห์ และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  จึงเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลังจากที่ได้เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการที่ตนดูแลอยู่ ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้มีโอกาสศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 นับเป็นความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ โดยตนตั้งใจจะศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชจนได้ประสบการณ์ในระยะหนึ่ง ก่อนกลับไปช่วยงานที่มูลนิธิสิรินธร เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ

 

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210


You must be logged in to post a comment Login