วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

‘นายกฯนักประดิษฐ์’ แนะปลูกฝังเยาวชน เจริญรอยพระบาท ในหลวง ร. 9 ด้านการประดิษฐ์

On June 10, 2019

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่มีนักการเมืองรายหนึ่ง ถูกขุดคุ้ยถึงแนวคิดทางการเมือง จนเกิดกระแสสังคมในขณะนี้ว่า ตนคงจะแนะนำอะไรกับนักการเมืองคนดังกล่าวไม่ได้ แต่ตนอยากจะให้มีการปลูกฝังและสอนเยาวชนให้รู้คำว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ และพ่อของแผ่นดิน ก็คือพ่อของแผ่นดินที่คนไทยทุกคนจะต้องเคารพเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือพ่อของแผ่นดิน คือ พลังของแผ่นดิน ที่จะขับเคลื่อน ประเทศไปสู่ความ ศิวิไลซ์ คือ ที่มีความเจริญรุ่งเรื่องมี อายธรรม

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถือเป็นพระปฐมบรมราชโองการ ที่ยังคงดังกึกก้องอยู่ในความทรงจำของพวกเราคนไทยทุกคน พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด

พ่อของแผ่นดินสอนว่า คนดีทำให้คนอื่นดีได้ ถ้าคนดีมีความเข้มเข็งในความดี คนอื่นที่คิดจะทำไม่ดีก็จะไม่กล้าทำความเลว พ่อสนอให้มีความเมตตากรุณา พ่อสอนให้มีความซื่อสัตย์ พ่อสอนให้ความเสียสละช่วยเหลือคนอื่น พ่อสอนให้มี ความเพียรและความอดทน เพราะการสร้างบ้านเมืองไม่ได้สร้างภายในวันเดียว พ่อสอนให้ หลักการทำงาน จากเล็กไปใหญ่ พ่อสอนให้ เห็นแก่ประโยชน์ชาติบ้านเมือง พ่อบอกว่าคนเราจะต้องเห็นแก่คนอื่นด้วย ผู้ที่จะได้ชื่อว่ามีความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง จึงควรจะได้สร้างประโยชน์ ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้สมบูรณ์” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทย เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทยมาต่อเนื่อง พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลังสำคัญของชาติ ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์ มิได้ทำให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเสื่อมคลายลง ยิ่งทำให้มีความโด่นเด่น มีอัตลักษณ์ของชาติและประเทศอื่นๆไม่มี ด้วยความสวยงามของประเพณี และปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระเจ้าแผ่นดิน หมายถึง การเป็นเจ้าของแผ่นดิน รวมถึงการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน เนื่องจากพลเมืองไทย ทำอาชีพเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีพระราชพิธีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ เช่น พระราชพิธีแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระพิธีที่สวยงาม อลังการเครื่องประดับตกแต่งที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่น แตกต่างไม่เหมือนประเทศใดๆ ทดแทนกันไม่ได้

“ พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ของ โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ทูลเกล้าฯ รางวัล “Global Leader Award” และสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IFIA) ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯถวายถ้วยรางวัล IFIA CUP 2007 ดังนั้น ในหลวง ร. 9 จึงเป็นแบบอย่างให้ พวกเราเยาวชนคนไทยทุกคน เอาเป็นแบบอย่างให้ช่วยกันประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรม สร้างประเทศ โดยพระองค์ ทรงสร้างเป็นแบบอย่าง ดังนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด ทรงเป็น “ต้นแบบแห่งความดี” ที่ทุก ๆคนมิควร ลบหลู่พ่อของแผ่นดิน” นายภณวัชร์นันท์กล่าว
m1


You must be logged in to post a comment Login