วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายชื่อ250ส.ว.สรรหา

On May 14, 2019

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา
2. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
3. พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์
4. นายกล้านรงค์ จันทิก
5. นายกษิดิศ อาชวคุณ
6. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
7. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
8. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
9. นายกิตติ วะสีนนท์
10. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
11. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
12. นายเกียว แก้วสุทอ
13. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
14. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
15. นายคำนูณ สิทธิสมาน
16. นายจเด็จ อินสว่าง
17. นายจรินทร์ จักกะพาก
18. พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ
19. พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา
20. พลตำรวจโทจิตติ รอดบางยาง

21. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
22. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
23. นางจิรดา สงฆ์ประชา
24. พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์
25. พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ
26. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
27. นายเจน นำชัยศิริ
28. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
29. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
30. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
31. นายเฉลา พวงมาลัย
32. พลอากาศตรีเฉลิมชัย เครืองาม
33. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
34. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
35. นายเฉลียว เกาะแก้ว
36. นายชยุต สืบตระกูล
37. พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ
38. นายชลิต แก้วจินดา
39. พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
40. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

41. พลเรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
42. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
43. พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ
44. พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์
45. พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
46. พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย
47. ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ
48. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
49. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
50. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน
51. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
52. นายณรงค์ รัตนานุกูล
53. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
54. นายณรงค์ อ่อนสอาด
55. พลเอกณัฐ อินทรเจริญ
56. พลเอกดนัย มีชูเวท
57. นางดวงพร รอดพยาธิ์
58. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
59. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
60. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

61. พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
62. พลตำรวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย
63. พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง
64. นายตวง อันทะไชย
65. พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช
66. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
67. นายถวิล เปลี่ยนศรี
68. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
69. พลอากาศเอกถาวร มณีพฤกษ์
70. นายทรงเดช เสมอคำ
71. พลเอกทวีป เนตรนิยม
72. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
73. นางทัศนา ยุวานนท์
74. ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ
75. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
76. พลเอกธงชัย สาระสุข
77. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
78. พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร
79. นายธานี สุโชดายน
80. นายธานี อ่อนละเอียด

81. พลเอกธีรเดช มีเพียร
82. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
83. พลเรือเอกนพดล โชคระดา
84. พลเอกนพดล อินทปัญญา
85. พลเอกนาวิน ดำริกาญจน์
86. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
87. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
88. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
89. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
90. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
91. นายบรรชา พงศ์อายุกูล
92. พลเอกบุญธรรม โอริส
93. นายบุญมี สุระโคตร
94. นายบุญส่ง ไข่เกษ
95. พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
96. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
97. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
98. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
99. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
100. นางประภาศรี สุฉันทบุตร

101. นายประมนต์ สุธีวงศ์
102. นายประมาณ สว่างญาติ
103. ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์
104. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
105. พลเอกประสาท สุขเกษตร
106. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
107. พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
108. พลเอกปรีชา จันทร์โอชา
109. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
110. นายปัญญา งานเลิศ
111. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
112. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
113. นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
114. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
115. พลเอกโปฎก บุนนาค
116. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
117. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
118. พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี
119. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
120. นายพลเดช ปิ่นประทีป

121. พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป
122. พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์
123. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
124. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
125. พลเอกพิศณุ พุทธวงศ์
126. นายพิศาล มาณวพัฒน์
127. พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก
128. พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร
129. นายพีระศักดิ์ พอจิต
130. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
131. พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
132. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
133. นายไพโรจน์ พ่วงทอง
134. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
135. นางสาวภัทรา วรามิตร
136. นายภาณุ อุทัยรัตน์
137. นายมณเฑียร บุญตัน
138. พลอากาศเอกมนัส รูปขจร
139. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
140. พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์

141. พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ
142. พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ
143. พันตำรวจเอกยุทธกร วงเวียน
144. นายยุทธนา ทัพเจริญ
145. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
146. นายระวี รุ่งเรือง
147. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
148. นายลักษณ์ วจนานวัช
149. พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์
150. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
151. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
152. ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
153. พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร
154. นางวรารัตน์ อติแพทย์
155. พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์
156. พลเอกวลิต โรจนภักดี
157. พลเอกวสันต์ สุริยมงคล
158. พลเอกวัฒนา สรรพานิช
159. นายวันชัย สอนศิริ
160. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

161. พลเอกวิชิต ยาทิพย์
162. นายวิทยา ผิวผ่อง
163. พลเอกวินัย สร้างสุขดี
164. พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้
165. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
166. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
167. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
168. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
169. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
170. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
171. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
172. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
173. พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
174. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
175. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
176. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
177. นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
178. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
179. พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร

180. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

181. พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

182. นายศุภชัย สมเจริญ
183. พลเอกศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
184. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
185. พลเอกสกล ชื่นตระกูล
186. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
187. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
188. พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา
189. พลเอกสนธยา ศรีเจริญ
190. พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์
191. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
192. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
193. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
194. นายสมชาย เสียงหลาย
195. นายสมชาย แสวงการ
196. นายสมชาย หาญหิรัญ
197. นายสมเดช นิลพันธุ์
198. พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา
199. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
200. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

201. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
202. พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข
203. พลเอกสมหมาย เกาฏีระ
204. พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่
205. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
206. พลเอกสสิน ทองภักดี
207. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
208. นายสัญชัย จุลมนต์
209. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
210. นายสำราญ ครรชิต
211. พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์
212. พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร
213. พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย
214. นายสุชัย บุตรสาระ
215. นายสุธี มากบุญ
216. นางสุนี จึงวิโรจน์
217. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
218. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
219. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
220. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

221. พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
222. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
223. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
224. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
225. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
226. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
227. นายเสรี สุวรรณภานนท์
228. พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
229. พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
230. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
231. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
232. นายอนุมัติ อาหมัด
233. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
234. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
235. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
236. พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์
237. นายอมร นิลเปรม
238. นายออน กาจกระโทก
239. พลเอกอักษรา เกิดผล
240. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์

241. พลเอกอาชาไนย ศรีสุข
242. พลโทอำพน ชูประทุม
243. นายอำพล จินดาวัฒนะ
244. พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต
245. นายอุดม คชินทร
246. นายอุดม วรัญญูรัฐ
247. พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
248. นายอุปกิต ปาจรียางกูร
249. พลเอกอู้ด เบื้องบน
250. พลตรีโอสถ ภาวิไล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สว1
สว2
สว3
สว4
สว5
สว6
สว7
สว8


You must be logged in to post a comment Login