วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

สวนดุสิตโพลเผยนโยบายแก้ความยากจนโดนใจประชาชนมากที่สุด

On January 6, 2019

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,131 คน เรื่อง “นโยบายพรรคการเมือง” เรื่องอะไรที่โดนใจประชาชน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-5 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนการที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ เริ่มทยอยลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีทั้งทีมงานและรูปแบบวิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันไป โดยชูนโยบายหรือแนวทางในการบริหารบ้านเมืองเป็นสำคัญ

โดย 10 นโยบายพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.12 ชอบนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง เน้นกินดีอยู่ดี ร้อยละ 33.35 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการค้า การส่งออกและอุตสาหกรรม ร้อยละ 26.71 นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำดูแลที่ดินทำกิน ร้อยละ 23.23 นโยบายปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล สิ่งผิดกฎหมาย ร้อยละ 18.98 นโยบายควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดค่าครองชีพ

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 18.62 ชอบนโยบายพัฒนาระบบการศึกษา ดูแลครู นักเรียน มีนโยบายเรียนฟรี ร้อยละ 16.41 นโยบายมีสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนฟรี ร้อยละ 10.90 นโยบายมีธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง ปฏิรูปการเมือง ลดความขัดแย้ง และร้อยละ 7.66 นโยบายลงทุนด้านการคมนาคม การขนส่ง แก้ปัญหาจราจร


You must be logged in to post a comment Login