วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

ป.ป.ช.เชิญหน่วยงานถกปมยกเลิกการยื่นบัญชีทรัพย์สินบางตำแหน่ง4ม.ค.

On January 2, 2019

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการของหน่วยงานอื่นของรัฐตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เดิม ไม่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีกต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะประกาศกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมในภายหลัง

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณากำหนดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสมกับตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และความเหมาะสมในการกำหนดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่ 4 มกราคมนี้ เวลา 13.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทั้งในสังกัดและในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน และกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลทั้งหมด รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชนด้วย จึงขอเชิญหน่วยงานต่างๆส่งผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


You must be logged in to post a comment Login