วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พส.จัดค่ายกิจกรรม HAPPY KIDS in SUMMER เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กทำกิจกรรมช่วงปิดเทอม

On April 3, 2018

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดสวัสดิการในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ลูกหลานข้าราชการ เจ้าหน้าที่   และผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งในปีนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2  และได้มีการขยายผลให้บุคคลภายนอกสามารถนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยเด็กๆจะได้รับการพัฒนาทักษะ  รอบด้านผ่านกระบวนการ Play and Learn สนุก สร้างสุข ปลอดภัย รวมทั้งจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะสังคม ทักษะชีวิต และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก สร้างความสุข ปรับตัวและเข้ากับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสมดุลระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว

นางนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม Shift and Share (HAPPY KIDS in SUMMER) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561 เน้นกิจกรรมการพัฒนารอบด้าน ภายใต้กรอบแนวคิด 4A ผ่านฐานการเรียนรู้  4 ฐาน ประกอบด้วย A1 : Art พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จัก เพิ่มทักษะทางสังคม บ่มเพาะระเบียบวินัย A2 : Academic พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) เน้นกระบวนการ Play and Learn เพลินทักษะ ภาษาไทยสนุกคิด English Station สร้างสรรค์งานวิทย์ ฝึกคิดคณิตศาสตร์” A3 : Action พัฒนาความฉลาดทางจริยธรรม (MQ) ปลูกฝังใจอาสา สืบสานค่านิยมไทย A4 : Award สร้างแรงจูงใจ รักตนเอง    รู้คุณค่า อนาคตสดใส

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมที่จะเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างครอบครัวและการทำงาน ท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม หรือหน่วยงานใดสนใจนำรูปแบบการจัดกิจกรรมไปใช้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองหนึ่งใจเดียวกัน…ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โทร 02 306 8883-4 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: ShiftandShare MOL และ Youtube : SHIFT AND SHARE 6 MOL 2561

kid1

kid3

kid4

kid5


You must be logged in to post a comment Login