วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

บลจ.ไทยพาณิชย์ไม่หวั่นดอกเบี้ยขาขึ้นออกกอง SCB Income เน้นลงทุนตราสารหนี้โลก

On February 21, 2018

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวกองทุนใหม่ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เพิ่มขึ้นอีก 1 กอง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (SCB Income Fund) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป พร้อมโอกาสสร้างรายได้ระหว่างทางการลงทุน โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น โดยจะเริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 20- 26 กุมภาพันธ์ ศกนี้ มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม เป็นกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ PIMCO GIS Income จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภทที่มีศักยภาพทั่วโลกทั้งตลาดประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ทำให้มีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยลดความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย โดยผู้จัดการกองทุนสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนและกระจายการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สำหรับกองทุน PIMCO GIS Income Fund บริหารแบบเชิงรุกแบบไม่ยึดติดกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark Agnostic) ทำให้การจัดสรรสินทรัพย์มีความยืดหยุ่น เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือการรักษาเงินต้นควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและทำให้ผลตอบแทนรวมในระยะยาวของพอร์ตเติบโตขึ้น โดยพอร์ตการลงทุนในทรัพย์สินหลักๆ ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีการจัดอันดับความเชื่อถือในระดับลงทุนได้ ตราสารหนี้ high yield, หลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (mortgage backed security : MBS) ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ โดยมีดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถือครอง (Effective Duration) อยู่ที่ 2.05 ปี ต่ำกว่าดัชนีชี้วัด Bloomberg Barclays U.S. Aggregate ซึ่งอยู่ที่ 5.98 ปี (ที่มา : SCBAM ณ 31 ธ.ค. 60) รวมถึงมีความผันผวนของผลตอบแทนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่บริหารงานโดยใช้กลยุทธ์ใกล้เคียงกัน

นายสมิทธ์ กล่าวว่า จุดเด่นของกองทุน PIMCO GIS Income เป็นกองทุนที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างทางอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงถึง 7.27% ต่อปี และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 7.36% สูงกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดซึ่งอยู่ที่ 3.54% รวมถึงมีประวัติผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น นอกจากนี้กองทุน PIMCO GIS Income ยังได้รับการจัดอันดับดีเยี่ยมสูงสุด 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 72.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา : SCBAM ณ 31 ธ.ค. 60)

บลจ.ไทยพาณิชย์ มองว่าตลาดตราสารหนี้ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจ ถึงแม้จะมีความกังวลในเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกที่มีแนวโน้มขาขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ก็เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในกรอบ ขณะเดียวกัน กองทุน PIMCO GIS Income ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีทั้งในสถานการณ์ดอกเบี้ยขาขึ้นและขาลง ด้วยนโยบายการลงทุนที่ไม่ยึดติดกับดัชนีอ้างอิงและมีความยืดหยุ่น ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมา


You must be logged in to post a comment Login