วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ธ.ก.ส.มอบของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องเกษตรกร

On December 27, 2017

นายสมศักดิ์  กังธีระวัฒน์รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่าธ.ก.ส.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วย “โครงการชำระดี มีคืน”โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ณ วันที่30 พฤศจิกายน 2560ไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 2.3 ล้านราย รวมต้นเงินกู้ประมาณ 220,000 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อเกษตรกรนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยในส่วนที่ลูกค้าส่งชำระคืนในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระในกรณีที่มีหนี้คงเหลืออยู่จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้ลูกค้ามาลดภาระหนี้ด้วยการตัดชำระต้นเงินกรณีที่ไม่มีหนี้คงเหลือธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าทั้งนี้ประมาณการดอกเบี้ยที่จะคืนให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินที่ดีดังกล่าวคิดเป็นวงเงินรวม4,620 ล้านบาทโดยระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561

การคืนดอกเบี้ยตามโครงการชำระดีมีคืนถือเป็นของขวัญที่ ธ.ก.ส. มอบให้สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจและลดภาระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนดให้สามารถมีเงินนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมให้เกษตรกรลูกค้ารักษาวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองและประเทศในระยะยาว


You must be logged in to post a comment Login