วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ระบบกดขี่ในสถานศึกษา / โดย Pegasus

On December 11, 2017

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

เมื่อไม่นานมานี้มีนักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิต มีนักศึกษา นักเรียนหลายแห่งบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเช่นกัน บางแห่งมีคลิปครู อาจารย์ทำร้ายนักเรียน การตีกันระหว่างนักเรียน นักศึกษาต่างสถาบัน ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทำให้เด็กที่รักเรียนเสียชีวิต ทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องการส่งลูกหลานเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาบางประเภท ทุกเรื่องล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบ้านเมืองทั้งสิ้น

การกดขี่ในสถานศึกษามักจะมีการให้ท้ายโดยครูหรืออาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่า แล้วนำเอาระบบอาวุโสหรือโซตัสที่รู้จักกันมาใช้ เริ่มจากทำให้ผู้เข้าเรียนใหม่ๆรู้สึกหมดคุณค่า หมดความเป็นมนุษย์ และยอมที่จะทำแค่ตามคำสั่ง ทั้งที่ระบบนี้ขัดต่อกติการะหว่างประเทศในเรื่องการลดทอนความเป็นมนุษย์

การนำระบบกดขี่มาใช้ก็เพื่อสถาปนาระบบเครือข่ายพรรคพวกไว้อย่างแน่นหนา ดำรงเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ไว้ โดยสร้างเงื่อนไขว่าหากมีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องกัน ต่อไปก็จะชักชวนกันทำงานได้ง่ายขึ้น

การรับคนเข้าทำงานโดยใช้ความคุ้นเคย โดยเฉพาะจากระบบการกดขี่หรือคลั่งสถาบันการศึกษา นอกจากจะทำให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือมนุษย์บิดเบี้ยวไปแล้ว ยังทำให้ธุรกิจหรือการผลิตทั้งระบบไร้ประสิทธิภาพตามไปด้วย เพราะไม่ได้ผู้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง มีแต่คนรู้จักกันมาทำงานเท่านั้น

เด็กรุ่นใหม่ๆในโลกสมัยใหม่มักจะตั้งคำถาม ตั้งข้อสงสัย เพื่อแสวงหาความรู้ทั้งรอบๆตัวและแสวงหาความรู้จากโลกภายนอก แต่ก็มักถูกกลั่นแกล้งเพราะความหมั่นไส้จากรุ่นพี่ๆที่ต้องการให้รุ่นน้องมีความเคารพหรือเกรงกลัวในความอาวุโส เพื่อมิให้เกิดคู่แข่งขึ้น

เมื่อต้องการทำลายความสามารถของรุ่นน้องหรือบุคคลต่างสถาบันก็จะใช้การใส่ร้าย ทำลายล้างต่างๆว่าเป็นคนละพวกกัน ทั้งหมดก็จะนำไปสู่องค์กรที่ไร้ประสิทธิภาพนั่นเอง

ระบบการกดขี่ในสถานศึกษาไม่ว่าจากครู อาจารย์ หรือรุ่นพี่ ก็คือการพยายามสืบทอดประเพณีระบบอุปถัมภ์ไว้ การแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยพลังของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ลูกหลานเข้าไปศึกษาในสถานศึกษาที่มีระบบการกดขี่และไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้ รวมถึงสถานศึกษาอื่นๆที่สร้างระบบการกดขี่และระบบอุปถัมภ์ขึ้นมา

องค์กร บริษัท ห้างร้านที่ต้องการเห็นความเจริญของสังคมและชุมชนของตนเองและประเทศชาติ ต้องการให้สังคมมีความเป็นอารยะเหมือนประเทศที่เจริญแล้ว ก็ต้องรวมพลังกันเพื่อให้หลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์ ล้มล้างระบบที่มีทัศนคติล้าหลังเช่นนี้ เพื่อสร้างหน่วยงาน องค์กร และธุรกิจ ให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เพื่อแข่งขันกับผู้อื่นได้ ไม่ใช่มีแต่บุคลากรที่เป็นพวกพ้อง ซึ่งไม่ต่างกับ “เนื้อร้าย” ที่ในที่สุดก็จะทำลายหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ


You must be logged in to post a comment Login