วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

ออมสินจับมือ16สถาบันอุดมศึกษาผุดโครงการ“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

On November 21, 2017

ธนาคารออมสินสร้างห้องเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศเปิดโครงการ“ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” นำนักศึกษา 16 สถาบันอุดมศึกษา เข้าถึงประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบูรณาการเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ ผลักดันให้ประชาชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพอยู่ตลอดเวลา บูรณาการความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ก้าวทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง พร้อมเปิด “มหาวิทยาลัยประชาชน” จัดกระบวนการสร้างอาชีพให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงวัย และกลุ่มผู้รับสวัสดิการรัฐสามารถเข้าถึงการมีอาชีพ มีรายได้ และมีแหล่งทุนไปสร้างอาชีพได้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารฯ ได้จัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนา      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับ     ขีดความสามารถของประชาชน หรือกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีศักยภาพ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการนำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง เข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ที่มุ่งหวังให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงวัย รวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มรับสวัสดิการรัฐที่ยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถเข้าถึงการมีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ เพื่อเปิดให้บริการต่อไป

“รูปแบบของสินเชื่อจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน พร้อมกับการจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพ รวมถึงการจัดหาอาชีพในรูปแบบแฟรนไชส์ ฟู้ดทรัค และร้านค้าริมทางหรือสตรีทฟู้ดให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านการขอสินเชื่อของธนาคารออมสินในการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีอาชีพ สร้างรายได้พิเศษ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

สำหรับโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ธนาคารฯ จะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย จัดการด้านทรัพยากร รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า พัฒนากระบวนการผลิต ทำแผนการเงิน และจัดทำบัญชี การจัดการราคา และความสามารถในการทำกำไร การจัดการการตลาด และการจัดการช่องทางการ           จัดจำหน่าย ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SME Start Up และอื่น ๆ ซึ่งจะมีการนำความรู้มาบูรณาการกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับกระบวนการต่าง ๆ ที่ธนาคารออมสินจะดำเนินการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในระดับฐานราก จะเข้ามาสนับสนุนให้กระบวนการสร้างอาชีพตามนโยบายรัฐบาลเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพราะประชาชนจะได้พัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การค้าขายในอาชีพของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากการพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ธนาคารออมสิน ในภารกิจการธนาคารเพื่อสังคม จึงได้ริเริ่มขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” ในการสร้างโอกาส เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพ เพิ่มรายได้ และความรอบรู้ในการดำรงชีวิต ด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยที่กระบวนการแหล่งทุนจากธนาคารออมสิน จะช่วยเติมเต็มให้การประกอบอาชีพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยวินัยทางการเงินที่มีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้การดำรงชีพของประชาชนได้รับการยกระดับอย่างชัดเจนด้วยกลไกนี้ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนทางสังคมของคนไทยตลอดไป” นายชาติชาย กล่าว

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังมีโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สร้างแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาอาชีพให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย


You must be logged in to post a comment Login