วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ 2560 “สืบสานอดออม ตามรอยพระราชา”

On November 1, 2017

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันแห่งการประหยัดและการออมของโลก หรือ World Thrift Day เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม โดย ธนาคารออมสิน สถาบันเพื่อการออมที่ดำเนินบทบาทส่งเสริมการออมในประเทศไทยมากว่า 104 ปี ด้วยกิจกรรม วิธีการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลายเพื่อให้ทุกกลุ่มคนทุกช่วงวัยได้เริ่มออมเงินและออมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันออมแห่งชาติปีนี้ ธนาคารออมสินจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสานอดออม ตามรอยพระราชา” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการออมเงินและการให้

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้น้อมนำพระราชจริยวัตรด้านการออมเงินของรัชกาลที่ ๙ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดด้านการออม ผ่านสัญลักษณ์ “กระปุกออมสินวันออมแห่งชาติ 2560” เป็นทรงกลมพื้นกระปุกสีขาวมีลายเส้นเป็นรูปกระปุกและของที่ระลึกดั้งเดิมหลายๆ รุ่น ที่ธนาคารอมสินจัดทำขึ้นเพื่อแจกให้ลูกค้าที่มาฝากเงินนับตั้งแต่ปี 2542 ที่มีการจัดงานวันออมแห่งชาติ โดยรูปกระปุกปั๊มนูนและมีตัวอักษรสีทองด้วยเทคนิคพิเศษ เพียงฝากเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ได้รับกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติ 1 ใบ ต่อ 1 ราย มอบให้สำหรับผู้ที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ (ของมีจำนวนจำกัด)

พร้อมกันนี้ ธนาคารออมสินได้น้อมนำพระราชจริยวัตรด้านการให้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เชิญชวนลูกค้าที่มาฝากเงินในวันออมแห่งชาติและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อนำเงินมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ขยัน เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กับกิจกรรม “QR สาธุ…เงินออมเพื่อการศึกษาน้อง” ด้วยการสแกนคิวอาร์โค๊ด “QR สาธุ” ผ่าน MyMo Pay หรือ Mobile Banking (ได้ทุกธนาคาร) ณ ธนาคารออมสินสำนักพหลโยธิน หรือบริจาคได้ทั่วประเทศโดยโอนพร้อมเพย์ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-65787-9222 เข้าบัญชี “QR สาธุ…เงินออมเพื่อการศึกษาน้อง” บริจาคได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ซึ่งทุกๆ การบริจาค 1 ครั้ง ธนาคารฯ จะร่วมบริจาคสมทบครั้งละ 10 บาท (ธนาคารออมสินสมทบสูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาท) ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561

นายชาติชาย กล่าวต่อไปว่า ในวันออมแห่งชาติปีนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งน้อมนำพระราชจริยวัตรด้านการให้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาดำเนินการ คือการเปิดตัวกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ พ.ศ.2551 ขึ้นโดยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมอบคืนเงินที่ธนาคารออมสินได้ทูลเกล้าฯถวาย เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 ให้ธนาคารออมสินร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำมาจัดตั้งกองทุนและใช้ดอกผลอันเกิดจากกองทุนนี้เพื่อเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเงินจัดตั้งและดอกผลรวมแล้วประมาณ 111 ล้านบาท

สำหรับกองทุนนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาสู่สังคม 2.ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยหลักพุทธธรรม 3.ยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กร และบุคลากรที่มีความสามารถในการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา และ 5.จัดหาและระดมทุนทุกภาคส่วนสมทบกองทุน เพื่อนำมาใช้ในการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา

“โครงการนี้ดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา การผลิตสื่อสร้างสรรค์ทางศาสนาเพื่อเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมอนุโมทนา และร่วมสมทบทุน เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สถาพรสืบไป และเชิญชวนองค์กรหรือเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาที่สนใจ สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตช้าราชการทหารกองทัพบกจำนวนเงินรวม 1 ล้านบาท ทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกองทัพบก จำนวน 500,000 บาท ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหารกองทัพอากาศ จำนวน 300,000 บาท และทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย อีกจำนวน 300,000 บาท

a-02

a-03

a-04

a-05


You must be logged in to post a comment Login