วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

รายชื่อกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

On September 29, 2017

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีคำสั่งแต่งตั้ง กรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ 6 ด้าน รวม 70 คน ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ภายหลัง มีวาระ 5 ปี ส่วนค่าตอบแทนเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 และมาตรา 28 (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ขอบเขต

สถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และภัยอื่น ๆ ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ

(1) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร (ประธาน)

(2) นายจรัมพร โชติกเสถียร

(3) พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์

(4) พลเอก ทวีป เนตรนิยม

(5) รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร

(6) พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร

(7) นายวันชาติ สันติกุญชร

(8) นายสุวิทย์ สิมะสกุล

(9) รองศาสตราจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น

(10) นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ

 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ขอบเขต

การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การอํานวยความสะดวกในทางธุรกิจ

(1) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (ประธาน)

(2) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

(3) นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ

(4) รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

(5) นายปพนธ์ มังคละธนะกุล

(6) นายวิบูลย์ คูสกุล

(7) นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์

(8) ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล

(9) นายสุภัค ศิวะรักษ์

(10) นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม

(11) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

(12) นายธฤต จรุงวัฒน์

 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขต

คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต การกีฬา นันทนาการ

(1) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร (ประธาน)

(2) นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

(3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

(4) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

(5) ศาสตราจารย์วรเวศม์ สุวรรณระดา

(6) นายวรากรณ์ สามโกเศศ

(7) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

(8) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

(9) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี

(10) นายสมประสงค์ บุญยะชัย

(11) นายสุธี อัสววิมล

(12) ศาสตราจารย์อุดม คชินทร

(13) นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ขอบเขต

ผู้สูงวัย ความยากจน คนด้อยโอกาส บริการสาธารณสุข ประชารัฐ ตลาดชาวบ้าน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน

(1) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ (ประธาน)

(2) ศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

(3) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

(4) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

(5) นายพลากร วงค์กองแก้ว

(6) นายวรพล โสคติยานุรักษ์

(7) รองศาสตราจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ

(8) นางวีรวรรณ มอสบี้

(9) นายศิริชัย ไม้งาม

(10) นายสมชัย จิตสุชน

(12) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

(13) นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์

(14) นางสีลาภรณ์ บัวสาย

 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต

ทรัพยากรน้ํา พลังงาน โลกร้อน การปลูกป่า ขยะมูลฝอย การกัดเซาะชายฝั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง

(1) ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล (ประธาน)

(2) รองศาสตราจารย์ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์

(3) นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ

(4) รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย

(5) ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

(6) นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล

(7) นายสุวัช สิงหพันธุ์

(8) นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

(9) นางสาวลดาวัลย์ คําภา

 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ขอบเขต

โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบที่เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ อัยการ ศาล ทนายความ ราชทัณฑ์) การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

(1) นายพงศ์โพยม วาศภูติ

(2) นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์

(3) ศาสตราจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์

(4) ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ

(5) นางวรารัตน์ อติแพทย์

(6) นายวิพล กิติทัศนาสรชัย

(7) รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

(8) ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

(9) นายสราวุธ เบญจกุล

(10) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

(11) นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

(12) พลเอก อาชาไนย ศรีสุข

(13) นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในภายหลังได้ รวมทั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ เพิ่มเติมได้

ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์แต่ละด้านแล้ว ต้องทำร่างเบื้องต้นให้เสร็จภายใน 120 วัน แล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นใช้เวลา 30 วัน จากนั้นจะมีเวลา 45 วันในการนำร่างนั้นมาปรับเพิ่มเติมก่อนจะส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาและให้ความเห็นชอบ จึงส่งไปให้คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน จากนั้นส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาโดยมีเวลา 30 วัน ถ้า สนช. ให้ความเห็นชอบก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยก่อนประกาศใช้ต่อไป


You must be logged in to post a comment Login