วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ดุสิตโพลพบคนสะเทือนใจคดีหั่นศพแอ๋ม-ฆ่าโบกปูนเณร

On June 11, 2017

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,149 คน ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย โดยข่าวอาชญากรรมที่ประชาชนสะเทือนใจมากที่สุดอันดับ 1 คือ คดีฆ่าหั่นศพน้องแอ๋ม ร้อยละ 84.52 อันดับ 2 คดีฆ่าโบกปูนสามเณรปลื้ม ร้อยละ 75.04 และอันดับ 3 คดีฆ่าชิงทรัพย์ฟันคอหญิงวัยชรา ร้อยละ 67.57

ส่วนประชาชนคิดอย่างไร กับข่าวอาชญากรรมต่างๆที่มีความโหดเหี้ยมมากขึ้นในทุกวันนี้นั้น อันดับ 1 แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสังคมที่ตกต่ำ ร้อยละ 79.65 อันดับ 2 ร้อยละอยากให้ลงโทษผู้กระทำผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้น ร้อยละ 76.16 และอันดับ 3 ภาครัฐต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ร้อยละ 65.48

ขณะที่ข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนปัญหาสังคมไทยอย่างไรบ้าง อันดับ 1 คนขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึก ร้อยละ 83.21 อันดับ 2 เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นหนี้ ไม่มีเงิน ร้อยละ 80.27 และอันดับ 3 กฎหมายไม่เข้มงวด สองมาตรฐาน ร้อยละ 72.07

นอกจากนี้ ประชาชนมีแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างไร โดยอันดับ 1 ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ทำให้สังคมน่าอยู่ ร้อยละ 75.54 อันดับ 2 กฎหมายต้องเข้มแข็ง ลงโทษอย่างรุนแรงให้เป็นเยี่ยงอย่าง ร้อยละ 73.09 และอันดับ 3 รัฐบาลต้องพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ร้อยละ 67.20

สำหรับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนนั้นคิดว่า ควรนำเสนอข่าวอาชญากรรมในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม คือ อันดับ 1 นำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ ข่าวเชิงบวก เป็นประโยชน์ ร้อยละ 68.55 อันดับ 2 มีจรรยาบรรณและมาตรฐานในการนำเสนอข่าว ร้อยละ 66.18 และ อันดับ 3 เสนออย่างระมัดระวัง รอบคอบ ไม่กระทบต่อรูปคดี ร้อยละ 60.69


You must be logged in to post a comment Login