วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บสย.โชว์ผลงานไตรมาส1ยอดค้ำพุ่ง11,000ล้านบาทSMEsใหม่เพิ่ม16,000ราย

On April 19, 2017

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อในไตรมาส 1/2560 (1มกราคม–31มีนาคม2560) ประสบผลสำเร็จตามภารกิจช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน โดยอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า 11,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน LG (รายการ)ที่บสย.อนุมัติรวม 19,271 LG แบ่งเป็น LG จากพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย จำนวน 15,193 LG พอร์ตค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) จำนวน 2,287 LG และที่พอร์ตค้ำประกันสินเชื่ออื่นๆ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการSMEs รายใหม่เข้าถึงบริการค้ำประกันสินเชื่อบสย.กว่า 16,000 ราย

ผลดำเนินงานในไตรมาสแรกประสบความสำเร็จด้วยดีซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนงบประมาณการค้ำประกันสินเชื่อหลายโครงการ อาทิ โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย โครงการค้ำประกันสินเชื่อทวีทุน (PGS6) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start up/Innovation โครงการความร่วมมือระหว่าง บสย. กับธนาคารของรัฐ รวมถึงความร่วมมือระหว่าง บสย. กับ 19 สถาบันการเงินพันธมิตร ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพร้อมปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยไตรมาสแรกของปี บสย. สามารถอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย รวมกว่า 14,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย

สำหรับแผนการดำเนินงานในไตรมาส2 มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก รวดเร็ว และตอบโจทย์ แผนงานรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ โครงการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ความร่วมมือระหว่าง บสย.และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงิน 15,000 ล้านบาท โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Start up/Innovation โครงการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่วมกับ ธพว.

ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ Financial Literacy เสริมความรู้ทางด้านการเงินการบริหารจัดการต่างๆ และในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนนี้ บสย. มีการจัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ซึ่งร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ความรู้ตลอดจนคำปรึกษาในการขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร, ราชบุรี, ฉะเชิงเทรา, สุพรรณบุรี, ชัยภูมิ และสงขลา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดการขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดและย่านการค้าต่างๆ โดย บสย. ร่วมกับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการออมเงิน การทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ฯลฯ ณ ตลาดที่ผู้กู้ค้าขาย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม รวมถึงกิจกรรมที่ บสย.ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ในภูมิภาคต่างๆ ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

นอกจากนี้ บสย. อยู่ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อใหม่ โดยยังได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินพันธมิตร การจัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัล เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงาน อาทิ การออกใบอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ (LG) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างบสย.และธนาคารที่ร่วมโครงการ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0


You must be logged in to post a comment Login