วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โชว์1 เดือนยอดส่งออกกว่า 44 ล้าน

On December 13, 2016

เรดดี้แพลนเน็ตร่วมกับกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม และ เว็บไซต์ Alibaba.com เผยความสำเร็จโครงการส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com ด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณการกว่ า 44 ล้านบาทในเดือนกันยายน พร้อมเดินหน้าสู่กิจกรรมครั้งที่ 2 เตรียมนำผู้ประกอบการไทยกว่า 70 ราย สร้างความสำเร็จด้านการส่งออกบน เว็บไซต์ขายส่งสินค้าที่ใหญ่ที่ สุดในโลก

นายบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติกา ร บริษัทเรดดี้แพลนเน็ต จำกัด กล่าวว่า การส่งออกสินค้าไทยมีความสำคัญต่ อการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นอย่ างมาก ด้วยสัดส่วนตัวเลข GDP ที่สูงกว่า 60% เรดดี้แพลนเน็ตจึงได้ร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประก อบการไทยในการนำเครื่องมือดิจิ ทัล เพรสเซน (Digital Presence) มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศัก ยภาพ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ให้สามารถส่งสินค้าไปขายในตลาดโ ลกได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้อง การผลักดันเอสเอ็มอีให้เข้าสู่อุ ตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเป็น Smart Entrepreneur ล่าสุดเรดดี้แพลนได้ร่วมมือกับก รมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ เว็บไซต์ Alibaba.com จัดทำโครงการ “ส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com” ขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคมที่ ผ่านมา ซึ่งที่ได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้ประกอบการ 50 ธุรกิจ จาก 9 อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างยอดขายส่งออกได้กว่า 44 ล้านบาทในระยะเวลาเพียง 1 เดือนกว่าๆ และคาดการณ์ว่าจะสามารถทำยอดขาย ได้มากกว่า 260 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี

“ความสำเร็จดังกล่าวถึงแม้จะเป็ นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ทำให้เราได้เห็นถึงโอกาสกา รเติบโตของธุรกิจยุคใหม่ ที่รู้จักนำเครื่องมือออนไลน์มา ใช้ให้เกิดประโยชน์ หากผู้ประกอบการไทยรู้จักปรับตั วให้เข้ากับยุคสมัย หมั่นหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต นเอง ก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้ าใหม่ๆ ในต่างประเทศได้”

เรดดี้แพลนเน็ตภาคภูมิใจเป็นอย่ างยิ่ง ที่ได้เป็นหนึ่งในแกนสำคัญในการ ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ สามารถทำธุรกิจให้ ประสบความสำเร็จบนเว็บไซต์ขายส่ งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านโครงการ “กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com” ด้วยการให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยว กับการใช้งานระบบ Alibaba.com เพื่อสร้างตัวตน แสดงสินค้า และขยายความสัมพันธ์กับคู่ค้าใน ระดับสากล, ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษ าด้านการส่งออกผ่าน Alibaba.com แบบใกล้ชิดถึงสถานประกอบการ, ออกแบบหน้าเว็บไซต์ในเบื้องต้น และอัพโหลดสินค้าเข้าสู่ระบบ Alibaba.com จนเกิดรายได้ให้กับประเทศ นายบุรินทร์ กล่าว

“ความสำเร็จจากการจัดงานในครั้ง แรก ทำให้เราเห็นว่ามีผู้ประกอบการไ ทยจำนวนมากที่มีศักยภาพในการผลิ ตสินค้าเพื่อส่งออก แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกา รนำเทคโนโลยี และเครื่องมือออนไลน์มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้ าออกไปขายในตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่ยังใช้ช่องทางเดิมๆ ใน

การหาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการไปออกงานแสดงสิน ค้าที่ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่ สูง หรือการส่งออกไปยังฐานลูกค้าเดิ ม ทำให้ไม่มีการเปิดตลาดสินค้าในป ระเทศใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากผู้ประกอบการหันมาใช้ ช่องทางออนไลน์ ผมมีความมั่นใจว่าจะสามารถหาลูก ค้าเพิ่มจากช่องทางออนไลน์ได้อย่ างแน่นอน”

สำหรับการจัด “โครงการส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com” ในครั้งที่ 2 นี้เรดดี้แพลนเน็ตได้เชิญผู้ประกอบ การไทยกว่า 500 รายที่สนใจมาให้ความรู้ความเข้า ใจในหัวข้อ “สร้างความสำเร็จบนเวทีการค้าโล กด้วยช่องทางใหม่ เพิ่มยอดขายการส่งออก” ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ ได้ที่เว็บไซต์ http://alibaba-dip.readyplanet .com/ Facebook : กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com


You must be logged in to post a comment Login