วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

หนุนผู้ประกอบการไทยปักธงตลาดกัมพูชา

On September 23, 2016

คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (D4) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และเอสซีจี ด้วยความสนับสนุนจากหอการค้าและสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จัดงานเสวนา “Grow Together with our Best Neighbor, Cambodia” : เสริมความรู้ คู่การลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีความรู้และพร้อมดำเนินธุรกิจการส่งออกและลงทุนในประเทศกัมพูชา ซึ่งถือเป็นหนึ่งการตลาดการค้าที่สำคัญของไทย

“งานในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (D4) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เชิงลึกกับผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับช่องทางการขยายธุรกิจไปยังตลาดกัมพูชา ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายเร่งผลักดันการกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศ CLMVT อย่างต่อเนื่อง บนแนวคิด “ประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยอดการส่งออกสินค้าไทยไปกัมพูชา ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 21 ต่อปี กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวเชิงรุก เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งการหาพันธมิตรทางธุรกิจ การลงทุนหรือขยายฐานการผลิต การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้า การสร้างจุดแข็งให้ตัวเอง ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื่อการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนของภาครัฐ ซึ่งงานสัมมนาในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับผู้ประกอบการไทยรายใหม่ๆ ที่สนใจไปเจาะตลาดในกัมพูชา ต้องขอขอบคุณเอสซีจี ที่ได้จัดเวทีเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงของตลาดกัมพูชาในวันนี้”

งานเสวนา “Grow Together with our Best Neighbor, Cambodia” : เสริมความรู้ คู่การลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก “Getting to know Cambodia” เพื่อให้ความรู้ในภาพกว้างเกี่ยวกับกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูตไทย ประเทศกัมพูชา พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ Senior Executive Vice President – Business Development ของ Central Group ในฐานะประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และ ดร. ใกล้รุ่ง อามระดิษ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา

การเสวนาช่วงที่สอง “How to be successful in Cambodia market” เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์การค้าการลงทุนในกัมพูชา ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ คุณจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศกัมพูชา คุณอรนุช ผการัตน์ ผู้บริหารบริษัท อินทรา แม่โขง จำกัด และบริษัท เฟิร์ส ทราเวล จำกัด ในฐานะประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกัมพูชา คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โลจิสติกส์ วัน จำกัด และคุณสมหวัง  แม้นพิมลชัย Country Director ประจำประเทศกัมพูชา เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คุณสนั่น อังอุบลกุล หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (D4) กล่าวเสริมว่า “คณะทำงานฯ ตั้งเป้าผลักดันการส่งออกในปี 2559 ให้เติบโตร้อยละ 5 โดยได้จัดตั้ง Team Thailand + เพื่อร่วมผลักดันการส่งออกและหาโอกาสในขยายตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ การส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดกิจกรรม “พี่จูงน้อง” โดยให้ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ มาแบ่งปันประสบการณ์และชี้ช่องการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ เรายังศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าในต่างประเทศและกรอบการค้าต่างๆ และจัดทำ Knowledge Tank เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ สำหรับงานเสวนาในครั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้รับความสนับสนุนจากเอสซีจี ในฐานะองค์กรเอกชนที่มีประสบการณ์ เพื่อเจาะลึกข้อมูลการส่งออกและการลงทุนในประเทศกัมพูชา”

คุณอารีย์ ชวลิตชีวินกุล Vice President – Regional Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในฐานะกรรมการทีมภาคเอกชน คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (D4) และเจ้าภาพร่วมของงานเสวนาในครั้งนี้ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “เอสซีจี เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ตามแนวทางของคณะทำงานประชารัฐ โดยประเทศกัมพูชาถือเป็นตลาดการค้าสำคัญของเอสซีจีมาเป็นเวลาหลายสิบปี ทั้งการก่อตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ การขยาย ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้านการเกษตรและยานยนต์ เรามีประสบการณ์และมีเครือข่ายทางธุรกิจอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในกัมพูชา ซึ่งเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย สามารถเข้าไปลงทุนและขยายตลาดสินค้าไทยในประเทศกัมพูชาได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน”


You must be logged in to post a comment Login