วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

TSE ทุ่ม 1,918.5 ลบ.ฮุบโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรง

On September 23, 2016

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ การ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้ มีมติอนุมัติการลงทุนในโรงไฟฟ้ าชีวมวลจำนวน 3 โรง กำลังการผลิตรวม 22.2 เมกกะวัตต์ โดยใช้เงินลงทุนรวม 1,918.5 ล้านบาท โดยจะทำการ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (OSCAR) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายโครงการละ 8.8 เมกะวัตต์ รวม 17.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน โดยมีมูลค่าการลงทุน และก่อสร้างตามสัดส่วนการลงทุ นของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 1,368.5 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้รับใบอนุญาตซื้ อขายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล และได้รับสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.แล้ว โดยที่โรงไฟฟ้าชีวมวล OSCAR ทั้ง 2 โรงจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ หรือ COD สำหรับโรงไฟฟ้า OSCAR 1 ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์สำหรับโรงไฟฟ้า OSCAR 2 ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

รวมถึงได้อนุมัติเข้าลงทุนในบริ ษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด หรือ BSW ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชี วมวลจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 4.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน และจะมีการลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ 100 หลังจากได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิ งพาณิชย์ไปแล้ว 3 ปี โดยมีมูลค่าการลงทุน และการก่อสร้างโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 550 ล้านบาท ซึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวล BSW จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

ทั้งนี้บริษัทฯจะใช้แหล่งเงิ นลงทุนจากกระแสเงิ นสดภายในของบริษัทฯ และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งขอยืนยันว่าการเข้าลงทุ นในโครงการดังกล่าวไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนแต่ อย่างใด

“การลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่ง จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็ นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้ มเติบโตในอนาคต ประกอบกับนโยบายภาครัฐให้การสนั บสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุ นเวียนอื่นอย่างเต็มที่ ซึ่งเราขอยืนยันว่าบริษัทฯมี ความพร้อมทั้งในด้านของกระแสเงิ นสดภายใน และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้ องขอเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นแน่ นอน” นายสมภพกล่าว


You must be logged in to post a comment Login