วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

คุณแม่เทเรซา / โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

On September 12, 2016

คอลัมน์ : แสงธรรม
ผู้เขียน : คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีสถาปนาบุญราศีคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาเป็นนักบุญ ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องว่า โดยปรกติเราใช้คำว่า “สถาปนา” ก็จริง แต่พระศาสนจักรไม่ได้แต่งตั้งใครให้เป็นนักบุญ การสถาปนาหมายความว่า พระศาสนจักรรับรู้โดยอาศัยอัศจรรย์และการพิสูจน์ว่าท่านผู้นั้นเป็นนักบุญแล้วก็อยู่ในสวรรค์ ซึ่งแน่นอนว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้กำหนด เป็นผู้ตัดสินว่าผู้ใดจะอยู่ในสวรรค์ เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในสวรรค์ก็เป็นนักบุญ

การสถาปนานั้นก็คือพระศาสนจักรรับรอง เพราะว่ามีอัศจรรย์ที่ชัดเจน และชีวิตของท่านก็ชัดเจนที่จะเป็นแบบอย่างของคุณธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นพระศาสนจักรจึงกำหนดพิธีสถาปนาคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาเป็นนักบุญ

สำหรับคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาที่พ่อมีประสบการณ์นั้น พ่อประทับใจตั้งแต่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน ทุกคนเห็นได้ ทุกคนรู้สึกประทับใจความห่วงใยที่เป็นเสมือนพระคริสตเจ้าที่ดูแลคนที่ยากจน คนที่มีความยากลำบาก คนที่ตกทุกข์ได้ยาก หลายๆคนให้สมญานามท่านว่าเป็นแม่พระของบรรดาคนยากจน คือท่านดูแลเอาใจใส่ วิธีคิดและการดำเนินชีวิตของท่านเป็นแนวทาง เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตของพ่อ

พ่อจำได้ว่าเคยอ่านเรื่องหนึ่งที่พูดถึงสุภาพสตรีที่มีฐานะดีได้มาหาคุณแม่ มาเยี่ยมท่าน เขาเห็นคุณแม่ดูแลคนเจ็บป่วย เอาใจใส่ เช็ดเนื้อเช็ดตัวที่สกปรกโดยไม่ได้รังเกียจ แล้วสุภาพสตรีท่านนั้นก็บอกกับคุณแม่ว่า “นี่ถ้าจ้างฉันล้านหนึ่ง ฉันยังไม่ทำเลย” คุณแม่ก็ตอบทันทีว่า “จ้างฉันล้านหนึ่ง ฉันก็ไม่ทำเหมือนกัน แต่ที่ฉันทำ เพราะว่าฉันรักพระเยซูในบรรดาคนยากจนเหล่านั้น” สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจ และมีอีกหลายๆเรื่องในชีวิตของคุณแม่ซึ่งประทับใจพ่อมาก

เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว พ่อมีโอกาสได้ไปที่ประเทศอินเดีย ไปศึกษาหลักสูตรวิถีชุมชนวัดประมาณ 1 เดือน สิ่งที่สังเกตได้ในเมืองเมืองนาคปุระที่ไปคือ รูปของคุณแม่ตั้งอยู่พร้อมกับรูปบรรดาพระสังฆราชและพระสันตะปาปา พ่อได้ถามคุณพ่อที่อยู่ที่นั่น ท่านบอกว่าคุณแม่เป็นที่รักของชาวอินเดีย แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคริสตชนเท่านั้น แม้แต่คนต่างศาสนาก็รักคุณแม่อย่างมาก

พ่อคิดว่าความดีเป็นสากล พี่น้องแม้ไม่ได้เป็นคริสตชน นับถือศาสนาอื่นๆ มีความเชื่อที่แตกต่างกัน ความรัก ความเมตตาของคุณแม่ก็คงจะเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ดำเนินชีวิตในสังคมนี้ ที่เราเห็นว่าควรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ควรมีความรัก ความเมตตาซึ่งกันและกัน และพระสันตะปาปาทรงเน้นมากในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมนี้ คุณแม่เป็นรูปแบบที่ดีที่สะท้อนความรักขององค์พระเยซูเจ้า และเป็นแบบอย่างที่ดีของคุณงามความดีที่เป็นสากล


You must be logged in to post a comment Login