วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร ประจำปี 2559

On September 10, 2016

9 ก.ย. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 203 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารรับราชการ รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โดยมีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารทั้งสิ้น 798 ตำแหน่ง โดย พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก โดย พล.อ.เฉลิมชัย ถือเป็นนายทหารที่เติบโตจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และถือเป็นนายทหารนอกสายบูรพาพยัคฆ์คนแรกที่ได้ขึ้นเป็น ผบ.ทบ. นับแต่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา, พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร และ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช

สำหรับตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม ขณะที่ พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร จะรับตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ขณะที่ตำแหน่ง 5 เสือ ทบ. ที่มีการแต่งตั้งโยกย้าย ประกอบด้วย พล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท. สสิน ทองภักดี เป็น เสนาธิการทหารบก


You must be logged in to post a comment Login