วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

เจ็ทสตาร์ เอเชีย สอบผ่านมาตรฐานE-IOSA

On September 2, 2016

มร. บาราธาน พสุปาธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย ได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของสายการบินว่าสายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชียได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานตรวจเช็คมาตรฐานความ ปลอดภัยระดับโลกรูปแบบใหม่หรือ Enhanced IATA’s Operational Safety Audit (E-IOSA) จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และได้รับการต่อทะเบียนรับรองคุณภาพการบริหารความปลอดภัยของสายการบิน (IOSA) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2555

“เราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง และเรามีความภูมิใจที่สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชียได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัยใหม่นี้ (E-IOSA) เป็นครั้งแรก และได้รับการต่อทะเบียนรับรองคุณภาพการบริหารความปลอดภัยของสายการบิน (IOSA) จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ไปจนถึงปี 2561

Enhanced Operational Safety Audit (E-IOSA) คือส่วนขยายของมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงปฏิบัติการจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IOSA) ที่เริ่มใช้ตรวจมาตรฐานของสายการบินต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 โดยจะให้ความสำคัญในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทุกขั้นตอนซึ่งทั้งหมดก็ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยหรือ IOSA ด้วย โดยสายการบินที่จะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยที่ปรับปรุงใหม่ (E-IOSA) จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานภายในต่าง ๆ และเตรียมรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีเงื่อนไขที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบอันทรงคุณวุฒิ และตามกระบวนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานด้วย

“สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชียได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัย จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ มานับตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของเรา ดังนั้น เมื่อเราได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดนี้ จึงเป็นการตอกย้ำในการเอาใจใส่ในด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วย”

เจ็ทสตาร์ เอเชียได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IOSA) เพราะมีการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและสามารถจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้

ทางสายการบินยังได้มีแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า “Open Reporting System” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถรายงานเรื่องความปลอดภัยได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้ทางสายการบินสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ และดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ ก่อนที่จะนำไปสู่การออกมาตรการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ IOSA คือระบบตรวจสอบและประเมินผลมาตรฐานของการปฏิบัติการของอุตสาหกรรมการบิน ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก


You must be logged in to post a comment Login