วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

วิริยะประกันภัย สนับสนุนโรงเรียนปลูกจิตปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

On September 16, 2020

vt

นายไพฑูรย์ มีวีระสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต รับมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน 104,860 บาท (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ตลอดจนปลูกฝังการมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โรงเรียนปลูกจิต ได้ประดิษฐาน “หลวงพ่อปลูกจิต” เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนของความศรัทธาและความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ ตลอดจนใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศานา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และฝึกฝนสมาธิอันเป็นฐานสำคัญในการเรียนและการใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวัน


You must be logged in to post a comment Login