วันพฤหัสที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“ชลิตฯ”จับมือมจธ.มอบรางวัลวิจัยดีเด่น“ชลิตอินดัสทรีอวอร์ด2020”

On August 5, 2020
1

การศึกษา…มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเอง  มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม ให้มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพ รวมทั้งยังสามารถช่วยแก้ปัญหาหลายๆด้านซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตและภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้การศึกษายิ่งมีบทบาทและความจำเป็นมากขึ้นเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านทั้งการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาบริษัท ชลิตอินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์“POP” จึงจัดตั้งโครงการ “ชลิตอินดัสทรีอวอร์ด2020”  (Chalit Industry Award 2020)” โดยความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)เพื่อช่วยส่งเสริมและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประเทศชาติ

โดยเมื่อเร็วๆนี้ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมด้วยนายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการและทีมผู้บริหารบริษัท ชลิตอินดัสทรี จำกัด มอบรางวัลวิจัยดีเด่นและใบประกาศเกียรติคุณฯโครงการ “ชลิตอินดัสทรีอวอร์ด2020” โครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยมี รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อมฯ ร่วมแสดงความยินดีฯณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมจธ.เมื่อเร็วๆนี้

2

นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิตอินดัสทรี จำกัด กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการเรียนรู้เสมอ เหมือนที่น้องๆได้มีการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนาโครงงานฯอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาใช้ได้จริง

ทั้งนี้โครงการ “ชลิตอินดัสทรีอวอร์ด2020”จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการฯที่ช่วยสานต่อเจตนารมณ์และนโยบายเพื่อสังคมของบริษัทฯ โดยเล็งเห็นว่า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้มีความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตฯ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมการผลิตที่ดีเยี่ยมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

3

ทางด้านผศ.นิธิ บุรณจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีวิสัยทัศน์ที่สำคัญคือ มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมะกับสมกับทางเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งงานวิจัยในสาขาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนักศึกษานับเป็นนักวิจัยคนรุ่นใหม่ที่จะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติและต่อยอดได้อย่างดีและเป็นเรื่องดีที่ได้มีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมภายนอก อย่างบริษัทชลิต อินดัสทรีฯ ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยได้โจทย์วิจัยใหม่ๆเพื่อการวิจัยและการพัฒนาต่อไปที่เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมจริงๆ

4

ทั้งนี้ โครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำปี 2563ที่ได้รับรางวัลชลิตอินดัสทรีอวอร์ด2020 ประกอบด้วย4โครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ทางด้านต่างๆ ได้แก่

1.) ด้านเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อโลหะเชื่อมในวัสดุอลูมิเนียมผสมโดยใช้กระบวนการเชื่อมแบบผสมของกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแกสคลุมและกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแกสคลุม โดยนางสาววรรณรัตน์  สุขเกษมทรัพย์,นางสาวศุภนิดา พรหมมาและนายพิชชากร เจียนระลึก

2.) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีComputer vision และ Machine Learningซึ่งเป็นการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเรียนรู้จักรกลในงานตรวจสอบงานเชื่อมต้านทานแบบจุด โดย นายวัชนันท์พิริยบรรเจิด, นางสาวธัญญารัตน์  สาคำไมย์และนายรุ่งโรจน์  แก้วศรี

3.) ด้านการเพิ่มผลผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตชิ้นส่วน Shaft ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยนางสาวสุณัฐชา หนูแก้ว และนางสาวปฐมธร ขำวงศ์

4.)ด้านการพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นการใช้เครื่องทดสอบโช๊คอัพในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยนายพิสิษฐ์ ทองใส,นายวิศิษฐ์ บุญพรมและนางสาวณัฏฐริดา บุทธยักษ์

5

7

ทั้งนี้ โครงการ“ชลิตอินดัสทรีอวอร์ด 2020 (Chalit Industry Award2020)”เป็นต้นแบบของรางวัล และเป็นกำลังใจอีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่านักศึกษาเหล่านี้จะนำผลงานไปพัฒนาและต่อยอดความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป

 


You must be logged in to post a comment Login