วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ผนึกภาครัฐเอกชน ลงนาม MOU กำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

On July 20, 2020
11

จากการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ โดยมีรายงานพบครั้งแรกเมื่อวันที่27 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงในสัตว์ชนิดม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ และทำให้มีม้าป่วยรุนแรงและตายเฉียบพลัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม 17 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ในประเทศไทยโดยบูรณาการความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าเพื่อเร่งคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ของประเทศไทย

12

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย โดยมร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่บทบาทหลักในการดำเนินการเพื่อเร่งรัดกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าให้หมดไปจากประเทศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอความร่วมมือไปยังสมาชิกของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค

100

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าการลงนามเอ็มโอยูในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ให้ประเทศไทยได้รับการรับรองเป็นประเทศปลอดโรคภายในปี 2565 พร้อมทั้งเป็นไปตามหลักการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP)ตามคำแนะนำของ OIE เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติงานเพื่อกำจัดโรค โดยระดมทรัพยากรด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณด้านข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรม้าและการขึ้นทะเบียน และด้านวิชาการ องค์ความรู้การศึกษาวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม

13

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ของประเทศไทย17 หน่วยงาน ประกอบด้วย1. กรมปศุสัตว์ 2. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช3.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.กรมประชาสัมพันธ์ 5. สัตวแพทยสภา 6. สมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 7. ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 8. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9. สถานเสาวภาสภากาชาดไทย 10. สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย 11.สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย 12.สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย 13. กรมการสัตว์ทหารบก 14. หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ 15. กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 16. ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคม้า และ 17. มูลนิธิม้าไทย

14

15

19

16


You must be logged in to post a comment Login