วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

On February 28, 2020

คอลัมน์ : พบหมอศิริราช

ผู้เขียน : ศ.พญ.ยุพิน  ศุพุทธิมงคล – ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่  28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563)

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศขณะนี้ และการเดินทางไปต่างประเทศที่สะดวก รวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยเสี่ยงต่อการระบาดเป็นวงกว้าง จากการนำเชื้อจากแหล่งระบาดมาแพร่ต่อในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยและสูญเสียอย่างมากตามมา

เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย จึงขอให้คำแนะนำสำหรับประชาชน และครอบครัวที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางกลับหรือแวะพักจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  จีน  มาเก๊า  ญี่ปุ่น  ไต้หวัน  ฮ่องกง  สิงคโปร์  เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี

– แจ้งการเดินทางกลับแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทางโทรศัพท์ทันทีเพื่อลางาน

– หยุดทำงานหรืออยู่บ้านเป็นเวลา 14 วันนับจากเดินทางถึงประเทศไทย

– แยกพื้นที่อาศัย เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ กับผู้อื่น ถ้าเป็นไปได้เลือกอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี

– หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลในที่พักอาศัยอย่างน้อย 1 เมตร (โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ และผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ) ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเมื่อต้องใกล้ชิด ให้ใช้หน้ากากอนามัย

– ทำความสะอาดมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์เจล เป็นประจำอย่างเคร่งครัด

– ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ

– จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิดด้วย เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ฯลฯ

– หลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่ชุมชน

2. ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกับผู้ที่เดินทางกลับหรือแวะพักจากประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วง 14 วันแรก

– หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้นั้นในที่พักอาศัยอย่างน้อย 1 เมตร (โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ และผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ)

– ทำความสะอาดมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์เจล เป็นประจำอย่างเคร่งครัด

– ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้นั้น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ

– ใส่หน้ากากอนามัย ถ้าจำเป็นต้องใกล้ชิดผู้นั้น

3. ทั้งสองกลุ่ม ต้องเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของตนเองและผู้ใกล้ชิด ที่อาจบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อ ได้แก่

– อาการไข้  ถ้ารู้สึกว่ามีไข้ ให้ตรวจวัดอุณหภูมิอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง  ว่าอุณหภูมิที่วัดทางปากมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือทางรักแร้มากกว่า 37.0 องศาเซลเซียสหรือไม่

– อาการผิดปกติของทางเดินหายใจเฉียบพลัน เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หรือหายใจเร็ว

หากผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับหรือแวะพักจากประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวหรือคนในครอบครัวมีอาการผิดปกติ

ผู้มีอาการดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง หรือ สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

4. ในกรณีมีเด็กร่วมเดินทางไปในประเทศที่เสี่ยงด้วย

– ให้รีบแจ้งโรงเรียนและหยุดไปเรียน อยู่บ้าน ไม่ไปในสถานที่สาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก และไม่ให้เล่นกับเด็กอื่น ๆ  เป็นเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางกลับ

– เด็ก ๆ อาจไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ก็ไม่เป็นไร แต่ควรเน้นให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ  และหากมีอาการเจ็บป่วย ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

5. ในกรณีที่มีเด็กอยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ควรแยกเด็กให้ห่างออกมา และปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2 หากมีอาการเจ็บป่วย ต้องให้ข้อมูลการอยู่ร่วมบ้านกับผู้มีความเสี่ยงด้วย

สำหรับผู้มีอาการดังที่กล่าวมาทั้งหมด เมื่อเดินทางมาพบแพทย์ หรือมาโรงพยาบาล

– หลีกเลี่ยงการเดินทางสาธารณะ และเมื่อเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้เสมอ

– ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

– ทำความสะอาดมือ ด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ

– เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร และไม่สัมผัสผู้อื่นหรือสิ่งของต่าง ๆ  โดยไม่จำเป็น

– แจ้งบุคลากรของโรงพยาบาลทันทีว่า ท่านมีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019


You must be logged in to post a comment Login