วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

พัฒนาชีวิตด้วยสวดมนต์

On November 29, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 29 พ.ย. 62)

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ประชุมพิจารณาโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยเตรียมนิมนต์ 76 พระเถราจารย์จัดพิธีสืบชะตารับปีใหม่ โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ พศ. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พศ. เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบให้ พศ. ร่วมกับวัด สำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยในส่วนของพื้นที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จะจัดพิธีบริเวณลานรอบองค์ประธานพุทธมณฑล ภายใต้ชื่องาน “สืบดวงชะตาเสริมบารมี เริ่มสิ่งดีสู่ชีวีใหม่” โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถราจารย์จาก 76 จังหวัด ร่วมประกอบพิธีเพื่อเสริมบารมีและความเป็นมงคลก่อนร่วมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในวันที่ 30 ธันวาคม จะได้รับน้ำพระพุทธมนต์จากสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์โบราณ วัดหงส์รัตนาราม กทม. ด้วย

นอกจากนี้ มส. ยังเห็นชอบให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อเนื่องถึงเช้าวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยส่วนกลางมีศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนภูมิภาคให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกวัดที่มีความเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม

ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563” เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเอง มีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย 1.กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563” ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และองค์การศาสนาอื่นเชิญชวนศาสนสถานในสังกัดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ

2.กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2.วัดอรุณราชวราราม 3.วัดราชโอรสาราม 4.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 5.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 6.วัดบวรนิเวศวิหาร 7.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 8.วัดสุทัศนเทพวราราม 9.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 10.วัดวชิรธรรมสาธิต

3.กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 16 จังหวัด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 16 จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ระนอง สงขลา และสตูล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนาซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นเป้าหมายร่วมกัน

4.กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมาคมวิสาขบูชาโลก และคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จัดสวดมนต์ข้ามปีนานาชาติ 5.การจัดกิจกรรมขององค์กรทางศาสนาคริสต์ พราหมณ์ ฮินดู และซิกข์ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนา

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนับตั้งแต่เริ่มทำกันมาเป็นเวลา 5-6 ปีนี้ พบว่ากิจกรรมนี้โดดเด่น ดี และมีความตื่นตัวกันอย่างมากมาย ซึ่งจะเป็นฟีเวอร์หรือไม่ จะเป็นไฟไหม้ฟางหรือจะลามไปเรื่อยๆต้องติดตามดูกันต่อไป เชื่อว่าอะไรก็ตามถ้าจุดติดแล้วมันก็จะติดไปเรื่อยๆ แต่ถ้าจุดไม่ติดหรือตายด้านมันก็จะด้านไปเรื่อยๆเหมือนกัน

การสวดมนต์ข้ามปีดีกว่าไปมัวเล่น เที่ยว กิน เขาบอกว่าทำให้อุบัติเหตุลดลงได้ เพราะมือไม่ได้จับแก้วเหล้า ไม่ได้จับพวงมาลัย มือประนมอยู่ เลยกลายเป็นมือเรียกพร แต่ถ้ามือถือแก้วเหล้า จับพวงมาลัย มันอาจจะเรียกภัยเข้าหาตัวก็ได้ เพราะฉะนั้นการไปสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเรียกพรเข้าตัว และป้องกันภัยต่างๆให้กับสังคมไทยด้วย

เรามีจุดชัดเจนว่า ถ้าถึงปีใหม่ใครเขาออกกิน เที่ยว เล่น แต่เราเอาศาสนามาเป็นภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าที่เรียกว่าสิริมงคล มงคลเป็นความก้าวหน้า ความเจริญ ถ้าเราเจริญและก้าวหน้าไปในทางดีก็ทำให้ประเทศชาติ บ้านเมืองเรามีสิริมงคลอย่างแท้จริง

อาตมาหวังว่า ต่อแต่นี้ไปเราคงไม่ปล่อยให้ปีใหม่ลากเราขึ้นโรงพัก โรงพยาบาล และสุดท้ายขึ้นเมรุ ขอให้เป็นปีใหม่ที่พากันไปสู่ความสงบร่มเย็น ไปสู่ความก้าวหน้า พัฒนาชีวิตด้วยการสวดมนต์ คำสวดมนต์ โบราณเขาบอกว่า สวดมนต์ดีกว่าสวดมึง สวดกู ถ้าสวดมึง สวดกู แล้วไม่สวดมนต์มันจะไม่ได้เรื่อง คนแก่ๆบางทีนั่งสวดลูกเขยมึงอย่างนั้น ลูกสะใภ้กูอย่างนี้หรืออะไรต่างๆ เขาเรียกว่าสวดมึง สวดกู หันมาสวดมนต์กันเถอะ ประเทศชาติจะได้ร่มเย็นเป็นสุข

เจริญพร

 


You must be logged in to post a comment Login