วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“ชวน”สั่งบรรจุซักฟอกปมถวายสัตย์ฯแล้ว18ก.ย.วันเดียว

On September 10, 2019
chon

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมสภาเป็นพิเศษในวันที่ 18 กันยายน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. พิจารณาเรื่องด่วนคือ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ตามที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภา กับคณะจำนวน 205 คนเป็นผู้เสนอ สำหรับญัตติของฝ่ายค้านมีสาระสำคัญดังนี้

การที่นายกรัฐมนตรีกล่าวนำการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนถูกต้อง ถือเป็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นเรื่องที่เป็นแบบแผนและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ เป็นการกระทำต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ผู้ใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 161 การถวายสัตย์ปฏิญาณในครั้งนั้นจึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5 วรรคแรก การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนของนายกรัฐมนตรีเป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดต่อประชาชนทั่วไป และนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับข้อเท็จจริงข้างต้น แต่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง กลับเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

กรณีดังกล่าวจึงเกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี จนส่งผลต่อเนื่องไปถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม อีกทั้งการแถลงนโยบายในครั้งนั้นก็ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายไม่ละเอียดดครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 162

พิจารณาแล้วเห็นว่าหากคณะรัฐมนตรียังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น อาจส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง เกิดความไม่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี จนอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่กำลังดำเนินการอยู่


You must be logged in to post a comment Login