วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

เชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต“Romantic Piano Celebration for the Queen Mother”

On August 16, 2019

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 25621565947553017
มูลนิธิรอยลัแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยความสนับสนุนของบี.กริม, BDMS, เมืองไทยประกันภัย, เมอร์ซิเดส-เบนซ์, มูลนิธิเอสซีจี และโรงแรมอนันตราสยาม ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปี หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 รายการ “Romantic Piano Celebration for the Queen Mother”
โดยคอนเสิร์ตในครั้งนีได้มีการเชิญศิลปินเดี่ยว เซเวอรีน ฟอน เอคาร์ตชไตน์ (Severin von Eckardstein)นักเปียโนชื่อดังระดับนานาชาติชาวเยอรมัน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเปี ยโนระดับโลกรายการ Queen Elizabeth
International Competition ปี 2003 (บรัสเซล) บรรเลงเดี่ยวกับวงวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า 1565946577578
(RBSO) พร้อมด้วย โคจิ คาวาโมโต (Koji Kawamoto) ผู้อำนวยเพลงรับเชิญชาวญ่ปีุ่น เพลงในรายการเริ่มด้วย เพลงโหมโรง (Overture) Fingal’s Cave ของเมนเดลโซห์น เพลงเอกคือเปี ยโนคอนแชร์โตหมายเลข 1 ของ
เอ็ดเวิร์ด กรีก บรรเลงโดยศิลปิ นเดี่ยวเปี ยโน และปิ ดท้ายด้วยบทซิมโฟนีหมายเลข 1 ของโรเบิร์ต ชูมันน์
ทั้งนี้การแสดงจะจัดขึ้นในวนัพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น.ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ราคาบัตร 500.- 1,000.- 1,500.- 2,000.- 2,500.- ลดราคา 50% ส าหรับนักเรียน
นักศึกษา ผู้สูงอายุ และลดราคา 20% ส าหรับผู้สนใจทั่วไป (จองผ่านมูลนิธิฯ 02 255 6617-8 เท่านั ้น) จองบัตร
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai Ticketmajor ทุกสาขา และส านักงานมูลนิธิฯ (02) 255 6617-8,
02 255 9191-2 www.rbsothailand.com, f/royalbangkoksymphony


You must be logged in to post a comment Login