วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“ดุสิตโพล”ชี้มองพรรคร่วมแย่งชิงรมต.-ผิดหวังหน้าเดิม

On June 16, 2019
สวนดุสิตโพล

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ประชาชนกับความหวังต่อรัฐบาลใหม่” ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น 1,226 คน ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พบว่า ร้อยละ 61.45 มองการแบ่งกระทรวง การแก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย ร้อยละ 20.77 แนะควรเลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง

โดยเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด ร้อยละ 64.52 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ร้อยละ 52.78 ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ปากท้อง เงินเดือน รายได้ ส่วนจุดเด่นของรัฐบาลใหม่ ร้อยละ 42.86 เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ร้อยละ 40.00 พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสานต่องานเก่า ทำงานได้ต่อเนื่อง ส่วนจุดด้อย ร้อยละ 56.08 ที่มาไม่สง่างาม ไม่เป็นที่ยอมรับ สืบทอดอำนาจ ร้อยละ 36.17 จัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ แบ่งโควตากัน เห็นแก่พวกพ้อง

นอกจากนี้ประชาชนคิดว่าจะสมหวังกับรัฐบาลใหม่ ร้อยละ 41.78 ได้นายกรัฐมนตรี มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง ร้อยละ 35.50 ทำงานได้ต่อเนื่อง สานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้ ส่วนเรื่องที่ผิดหวัง ร้อยละ 50.37 ได้นักการเมืองหน้าเดิมๆ รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 35.16 แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 54.06 ให้พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ร้อยละ 40.52 เป็นผู้นำที่ดี ควบคุมอารมณ์ ฟังเสียงประชาชน และสิ่งที่อยากฝากบอกคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 56.31 ขอให้ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง ร้อยละ 42.80 ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใส ตรวจสอบได้


You must be logged in to post a comment Login