วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กกต.เร่งพรรค-ส.ส.แจงค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง

On June 12, 2019
กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 67 กำหนดให้ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สำนักกิจการพรรคการเมือง ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หากผู้สมัคร ส.ส. แต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะส่งให้ศาลสั่งเพิกถอนเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี


You must be logged in to post a comment Login