วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ก่อนซื้อบ้านมาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้านก่อน

On January 16, 2019
โลโก้โลกอสังหา

คอลัมน์ โลกอสังหาฯ

ก่อนซื้อบ้านมาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้านก่อน

โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย 

(โลกวันนี้วันสุข  18-25 มกราคม 2562)

ท่านทราบหรือไม่ประเทศไทยมีสมาคมผู้ซื้อบ้านแล้ว เพื่อเป็นปากเป็นเสียง เป็นกระบอกเสียง เป็นประภาคารความคิดให้กับผู้ซื้อบ้าน และยังเป็น “กาวใจ” ให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายอีกด้วย

ที่มาของแนวคิดสมาคม

เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ในระหว่างการประชุมนานาชาติของ Pacific Rim Real Estate Society (PRRES) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผมได้ไปพบสมาคมผู้ซื้อบ้านแห่งประเทศมาเลเซีย (National House Buyers Association : www.hba.org.my) ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากนายกิมลุง ชาง เลขาธิการกิตติมศักดิ์ของสมาคม ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 31 ถนนบาราต ในใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ สมาคมแห่งนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อบ้านของประชาชน เป็นผู้แทนการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกโกงในการซื้อบ้านในมาเลเซีย ถือเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม ในประเทศไทยควรมีการก่อตั้งสมาคมเช่นนี้บ้าง

โสภณ

สมาคมแห่งนี้ก่อตั้งในปี 2542 ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คนซื้อบ้านได้แต่เสาบ้านหรือใบจองซื้อโดยไม่ได้บ้าน เพราะผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถสร้างบ้านได้ ประกอบกับมีผู้ใจบุญให้ใช้สำนักงานฟรี แต่มีค่าใช้จ่ายน้ำไฟเดือนละ 3,000 บาทเท่านั้น ปัจจุบันเลขาธิการและกรรมการสมาคมก็ล้วนเป็นอาสาสมัคร ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้ซื้อบ้านที่ประสบปัญหาในวันเสาร์เวลา 13.00-17.00 น. มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อการซื้อบ้าน สมาคมนี้ได้พยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโกงผู้ซื้อบ้าน ทั้งนี้ โดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินใดๆจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยกเว้นเงินบริจาคของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมตามกำลังศรัทธาเท่านั้น

ผมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีสมาคมของนักพัฒนาที่ดินเป็นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด น่าจะมีสมาคมของผู้ซื้อบ้านบ้าง จึงร่วมกับคณะจัดตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้านขึ้นมา ผมก่อตั้งสมาคมนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้าน การยึดถือประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านเป็นศูนย์กลางก็คือการยึดถือประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับตลาด คือความต้องการของผู้ซื้อบ้าน การคุ้มครองผู้ซื้อบ้านก็คือการเพิ่มความมั่นใจในตลาด ทำให้มีการซื้อขายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายบ้านและสถาบันการเงิน ตลอดจนสังคมโดยรวม

สำหรับสาระสำคัญของข้อบังคับสมาคมผู้ซื้อบ้านโดยสังเขปคือ ชื่อของสมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมผู้ซื้อบ้าน” เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Home Buyers Association” สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 10 ซอยบุปผาบุรี ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 www.thaihomebuyers.org Email : thaihome.buyers@gmail.com โทร.0-2295-3171 โทรสาร 0-2295-1154

วัตถุประสงค์ สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ

2.ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนให้สามารถ “ซื้อบ้านอย่างรอบรู้”

3.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้อยู่อาศัย

4.ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

5.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

6.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สมาชิกสมาคม 

สำหรับสมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้

1.สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ซื้อ/ผู้จะซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย และผู้สนใจทั่วไป

2.สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

3.สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติเชิญให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

ในกรณีค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคมเป็นไปตามนี้

1.สมาชิกสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนปีละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

2.สมาชิกวิสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนปีละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

3.สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น

กรรมการสมาคม 

คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ

ผมเองตั้งใจจะเป็นนายกสมาคมเพียงสมัยเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจที่จะทำประโยชน์ต่อผู้ซื้อบ้านได้มาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยผมไม่คิดยึดติดกับตำแหน่งใดๆต่อไป ผมเองไม่คิดจะแสวงหาผลประโยชน์จากการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนี้ และหวังให้ผู้สนใจเสียสละเวลาช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านมาร่วมกันให้ความรู้แก่ผู้ซื้อบ้านต่อไป

มาเป็นสมาชิกก่อนซื้อบ้าน 

ก่อนคิดจะวางแผนซื้อบ้าน ปรึกษาและมาเป็นสมาชิกสมาคมก่อนจะดีที่สุด เพื่อให้สมาคมได้มีโอกาสสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้ซื้อบ้านสนใจ

ผู้ซื้อบ้านจงรวมกันเข้า  

หมายเหตุ : เชิญร่วมเสวนานโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต (ฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 12.30-17.45 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย https://bit.ly/2VRZJBd   


You must be logged in to post a comment Login