วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

พม.เตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ชูแนวคิด “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ”

On March 29, 2017
pm1

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่รัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างจริงจัง โดยได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ เมื่อมาถึงสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็ได้สานต่อความสำคัญโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติและประกาศให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ดังนั้น วันที่ 13 เมษายน 2526 จึงนับเป็นปีแรกของ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และได้เลือก “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯจึงกำหนดจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใติแนวคิด “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ”

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนผู้สูงอายุ 10,783,380 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ และนับจากปี พ.ศ. 2557 ในอีก 7 ปี ข้างหน้า จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 13,109,000 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ โดยได้ผลักดันมาตรการรองรับสังคมสูงอายุ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 2) การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 3) สินเชื่อที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และ4) การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญนอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านกลไกประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งจะมีคณะทำงานย่อยในแต่ละด้าน ร่วมกำหนดเป้าหมายและวางแนวทางดำเนินงานร่วมกัน Quick Win ในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม

“ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทย จะต้องร่วมกันผลักดัน ส่งเสริม และสร้างความตระหนักถึงพลังของผู้สูงอายุพร้อมยกย่องและเชิดชูผู้สูงอายุผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนผู้สูงอายุจะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้ และมีหลักประกันที่มั่นคง โดยบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อความพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคม “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ” พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าว

สำหรับการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่สำคัญ นิทรรศการหน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และบูธกิจกรรมภายในงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้สูงอายุ

pm2


You must be logged in to post a comment Login