วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

MTC คว้ารางวัล Board of the Year Awards 2018

On July 25, 2019

1

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC โดย พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล Board of the Year Awards 2018 ประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท โดยรางวัล Board of the Year Awards 2018 เป็นรางวัลระดับประเทศที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง


You must be logged in to post a comment Login