วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

วธ.ปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา นำไปถวาย 10 วัดในกรุงเทพฯ

On July 15, 2019

15631717588511563171755210
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม ภาคเอกชน สภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานคร องค์กรเครือข่ายเผยแพร่ศีลธรรม หน่วยเผยแพร่พุทธศาสนาในสถานศึกษา และชุมชนคุณธรรม (พลังบวร) เข้าร่วมในพิธี
15631717523651563171750358 นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพ นำเทียนพรรษาไปถวาย 10 วัด ได้แก่ 1. กรมศิลปากร นำไปถวายที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 2. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำไปถวายที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นำไปถวายที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
4. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำไปถวายที่วัดอุทัยธาราม 5. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำไปถวายที่วัดพรหมวงศาราม 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำไปถวายที่วัดกุนนทีรุทธาราม 7. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำไปถวายที่วัดเทพลีลา 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำไปถวายที่วัดพระไกรสีห์ (น้อย) 9. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำไปถวายที่วัดสิริกมลาวาส 10. กรมการศาสนา นำไปถวายที่
วัดลาดพร้าว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้า ชาวพุทธจึงนิยมถวายเทียนพรรษาให้พระภิกษุสามเณรได้จุดเป็นแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้มีไฟฟ้าให้แสงสว่างแล้ว แต่พุทธศาสนิกชนยังนิยมถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งถวายหลอดไฟฟ้า เพื่อสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ที่สำคัญมีความเชื่อว่า การถวายเทียน หลอดไฟ เป็นการนำแสงสว่าง ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต ซึ่งประเพณีดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ต่อไป1563171745603
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง 20 กระทรวง คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภทตลอดพรรษา กิจกรรมในส่วนกลางประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา และพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปถวายยัง 10 วัด ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคคณะสงฆ์ ภาคราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย จัดกิจกรรม วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หรือระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละจังหวัด กิจกรรมที่จัด ได้แก่ พิธีหล่อเทียนพรรษา การจัดขบวนแห่เทียนพรรษา พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การสาธิตประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประกวดบรรยายธรรม และการจัดนิทรรศการ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นต้น.
……………………………….15631717417541563171717213


You must be logged in to post a comment Login