วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ซูเปอร์โพลชี้คนไทยอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขหากเดินต่อไม่ได้ให้ยุบสภา

On June 23, 2019
333

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,654 ตัวอย่าง ระหว่าง 15 – 22 มิ.ย. พบว่า สิ่งที่คนไทยอยากเห็น โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.0 ระบุอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข ไม่วุ่นวาย รองลงมาคือร้อยละ 49.4 อยากเห็นคนดี ปกครองบ้านเมือง ร้อยละ 41.0 อยากเห็นคนไทยมีงานทำ ทักษะดี รายได้ดี ร้อยละ 36.5 อยากเห็นคนไทยมีวินัย ร้อยละ 34.8 อยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ร้อยละ 34.8 เช่นกัน อยากเห็นคนไทยรักกัน ร้อยละ 32.9 อยากเห็นคนไทยช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจต่อกัน ร้อยละ 31.8 อยากเห็นคนไทย ปกป้องผลประโยชน์ชาติ ร้อยละ 31.2 อยากเห็นความปลอดภัย และร้อยละ 28.0 อยากเห็นพลเมืองดี ตามลำดับ
 
ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากเห็น ถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเดินต่อไปไม่ได้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.0 ระบุ ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 7.7 ระบุยึดอำนาจ และร้อยละ 5.3 ระบุอื่นๆ เช่น นายกรัฐมนตรีลาออก เปลี่ยนรัฐบาล เป็นต้น ที่น่าสนใจคือ ความพอใจต่อการทำหน้าที่ของประธานสภาฯ นายชวน หลีกภัย การทำหน้าที่ของ ส.ว. และการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในสภาฯ พบว่า ร้อยละ 71.9 พอใจการทำหน้าที่ของ ประธานสภาฯ นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 70.7 พอใจการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในสภา และร้อยละ 46.3 พอใจการทำหน้าที่ของ ส.ว. ตามลำดับ
 
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อและอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขไม่วุ่นวาย อยากเห็นคนดีปกครองบ้านเมือง คนไทยมีงานทำ มีทักษะดีรายได้ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ชาติ มีความปลอดภัยและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ดังนั้น ผู้มีอำนาจน่าจะนำความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ไปเป็นส่วนประกอบตัวชี้วัดและทำให้เกิดผลเห็นประจักษ์ในสายตาของประชาชน ผลที่ตามมาคือ จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ แต่ถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเดินต่อไม่ได้ ประชาชนส่วนใหญ่ขอยุบสภาเลือกตั้งใหม่ และไม่ยอมรับการยึดอำนาจอีกแล้ว เพราะน่าจะเห็นชัดเจนได้ว่าการยึดอำนาจเป็นเพียงการเปลี่ยนมือถืออำนาจและเปลี่ยนข้างสลับมือถือผลประโยชน์พวกพ้องของตนเองมากกว่าทำเพื่อความสุขแท้จริงของประชาชนทั้งประเทศ


You must be logged in to post a comment Login