วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

พัฒนาสงฆ์ไทย

On June 18, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 62)

เมื่อเร็วๆนี้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ว่า ตั้งแต่อดีตจะเห็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆจนเกิดเป็นเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมากมาย เช่น การพัฒนาจากรถม้าเป็นรถยนต์ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงพระไตรปิฎกในรูปแบบออนไลน์ จากเดิมอาศัยความจำของพระสงฆ์และการบันทึกลงบนใบลานจนตีพิมพ์เป็นหนังสือ

วันนี้เทคโนโลยีกำลังก้าวสู่ยุค AI หรือปัญญาประดิษฐ์ Internet of Thing มจร. จะช้าไม่ได้ โดยเฉพาะระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งขณะนี้มีระบบการเรียนออนไลน์จนถึงระดับปริญญาตรีแล้ว รวมถึงการให้เรียนฟรีที่เรียกว่า MOOC (Massive Open Online Courses) มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็เริ่มทำแล้ว

มจร. จำเป็นต้องพัฒนาให้ทันโลก ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ยาก เพราะเทคโนโลยีถูกลงมาก จึงเกิดเป็นวิสัยทัศน์นักปราชญ์ในศาสนา ซึ่งเห็นว่าการก้าวหน้าของคณะสงฆ์ไทยสามารถทำให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ไปทั่วโลกได้มากขึ้น โดยเฉพาะฆราวาสวัยหนุ่มสาวที่สนใจศึกษาเรียนรู้จำนวนมาก แสดงว่าคนเหล่านี้ต้องเห็นคุณค่า เห็นประโยชน์การเรียนรู้จากศาสนา ที่ไม่ใช่แค่กิจของสงฆ์ แต่ยังสามารถนำไปพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้

ก็หวังว่าอธิการบดี มจร. รูปใหม่จะพัฒนาศาสนาให้ก้าวหน้า โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ประหยัดเวลา เพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้มนุษย์เราประเสริฐได้เท่ากับสติปัญญา ถ้ามีปัญญาเป็นเพื่อน เป็นสหาย เป็นเกลอ ก็ไม่มีคำว่าล้าหลัง ไม่ทันสมัย สติปัญญาทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมล้วนมีประโยชน์ การศึกษาศาสนาของพระสงฆ์องค์เณรหรือศาสนิกชนก็จะแตกฉานในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login