วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สัตว์การเมือง

On March 22, 2019
chuk1

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 25 มี.ค. 62)

การเมือง “ประเทศกูมี” ทำให้เห็นชัดเจนว่าความดี ความชั่ว ความยุติธรรมและเป็นธรรม ยังเป็นปัญหาที่ยากจะเกิด เช่นเดียวกับระบอบประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

คำว่า “สัตว์การเมือง” จึงสอดคล้องกับการเมืองขณะนี้ ซึ่ง “อริสโตเติล” ให้คำจำกัดความ “มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง” ไว้ว่า มนุษย์จะพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อมารวมตัวกันเป็นสังคม เป็นเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์

ขณะที่สัตว์อื่นๆจะพัฒนาธรรมชาติที่แท้จริงของมันได้ก็ต่อเมื่อได้อาศัย ใช้ชีวิต และเจริญเติบโตในป่า เพราะเป็นสถานที่ที่มันจะได้พัฒนา เรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงจากการกระทำและกิจกรรมต่างๆของมัน สัตว์จะพัฒนาไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงโดยการอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนมนุษย์ดำรงชีวิตโดยการเรียนรู้ธรรมชาติ และพัฒนาการตัวเองจากการกระทำและกิจกรรมต่างๆ

“การเมือง” ของมนุษย์ในความหมายของ “อริสโตเติล” ไม่ใช่แค่ระบอบการเมืองใดระบอบการเมืองหนึ่ง แต่ครอบคลุมถึงการกระทำและกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสังคม จึงทำให้เกิด “รัฐ” ในลักษณะเดียวกับครอบครัว

การทำให้ “มนุษย์” อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขหรือมีปัญหาน้อยที่สุดจึงต้องมีการสร้างกฎกติกาที่ทุกคนยอมรับ ทำให้ถือว่า “มนุษย์” เป็น “สัตว์ประเสริฐ” แตกต่างจาก “สัตว์” ที่อยู่ตามธรรมชาติที่เป็น “สัตว์เดรัจฉาน” เพราะ “มนุษย์” มีความรู้สึก พัฒนาการ และการกระทำต่างๆ

แต่ในบางสังคม บางประเทศ “มนุษย์” กลับถูกมอง “เลว” ยิ่งกว่า “สัตว์เดรัจฉาน” หากตีความจากความดีความชั่วที่ “มนุษย์” จำกัดขึ้นมาเอง เพราะสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อ “กิเลสตัณหา” ของตัวเอง?

 


You must be logged in to post a comment Login