วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ปชป.ชู5มาตรการปราบโกงเหน็บหลายพรรคยังเป็นแค่วาทกรรม

On March 17, 2019
333

ที่พรรคประชาธิปัตย์  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  แถลงนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นว่า  ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นมี 3 รูปแบบ คือ 1.การปล้นประเทศโดยใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง 2.การปล้นประชาชน เก็บส่วย รีดไถ และ 3.การวางแผนกลับมาปล้นโดยใช้นโยบายเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง ดังนั้นเรามีเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหานี้ 5 ตัว คือ

1.การนำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “แจ้งโกง” เพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีระบบคุ้มครองข้อมูลที่มีผู้แจ้งเข้ามา รวมถึงจะใช้ระบบ GovTech ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

2.การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งการจัดทำหลักสูตร “โตไปไม่ยอมให้ใครโกง” และสนับสนุนองค์กรที่ทำหน้าที่พิทักษ์ความโปร่งใส รวมถึงให้รางวัลและการคุ้มครองแก่ผู้ชี้เป้าเบาะแส ขณะที่รัฐบาลจะต้องใช้สัญญาคุณธรรมอย่างจริงจังในการตรวจสอบในโครงการขนาดใหญ่ พร้อมประสานงานกับสมาคมของสื่อมวลชนและสถาบันการศึกษาที่ทำงานวิจัยเรื่องการตรวจสอบทุจริต 

3.การสังคายนากฎหมายที่ไม่จำเป็น ล้าสมัย หรือเอื้อให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำทุจริตหรือใช้อำนาจมากเกินไป และจะต้องออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรับมือกับการทุจริตที่ตอนนี้มีการพัฒนารูปแบบไปมาก นอกจากนี้จะต้องยกเครื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

4.ต้องปรับให้มีการชี้มูลได้ภายใน 6 เดือนและต้องเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด ทั้งนี้เราจะปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก่อนจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการป.ป.ช.

5.การออกแบบระบบในการบริหารราชการแผ่นดิน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งการกระจายอำนาจการปกครองจะมีส่วนช่วยในการลดการทุจริต โดยจะออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะและต้องปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง ถ้าเราจะไปอยู่ในรัฐบาล คนของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งผู้ที่เป็นส.ส.และรัฐมนตรี จะต้องเปิดเผยว่าครอบครัวและญาติพี่น้องของแต่ละคนประกอบธุรกิจใดบ้าง เพื่อให้มีการตรวจสอบคนของเราได้  

นอกจากนี้การใช้สิทธิพิเศษของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส.ส. และรัฐมนตรี ต้องถูกเปิดเผย อาทิ สิทธิเดินทางหรือเรื่องตั๋วเครื่องบิน และการใช้งบประมาณในการดูแลรับรองของรัฐมนตรี ซึ่งต้องถูกรายงานให้พรรคทราบและตรวจสอบได้ว่าสมเหตุผลหรือไม่ และตนคิดว่าสิทธิบางอย่างควรถูกยกเลิก เช่น รัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องนั่งระดับเฟิร์สคลาสบนเครื่องบิน

“เราอยากให้ทุกพรรคการเมืองเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน แต่หลายพรรคบอกกันว่าการทุจริตเป็นเรื่องวาทกรรม ซึ่งไม่ใช่แน่นอน เพราะมันเป็นภัยร้าย ถ้ารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยทุจริต บ้านเมืองเราจะวนเวียนในวงจรอุบาทว์ ผมยืนยันว่าหมดเวลาเกรงใจแล้ว” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว


You must be logged in to post a comment Login