วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

กลุ่ม”10เมษา”ชวนลงชื่อหนุน”คนอยากเลือกตั้ง”ทวงสิทธิ-เสรีภาพให้ประชาชน

On January 14, 2019
333

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “กลุ่ม 10 เมษา” ได้เผยแพร่ข้อความเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม “คนอยากเลือกตั้ง” โดยเรียกร้องให้คืนความยุติธรรมและสิทธิในการตัดสินใจแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเผยแพร่บทกวีที่แต่งโดย “ประกาย ปรัชญา” นักเชียนชื่อดังด้วย

ในตอนท้ายได้แนบรายชื่อเกือบ 300 รายชื่อ โดยยังมีผู้ร่วมลงชื่อในช่องแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊คอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก

ผู้ร่วมลงชื่อ

1.อนันต์ เกษตรสินสมบัติ
2.เดือนวาด พิมวนา
3.ประกาย ปรัชญา
4.วฒน
5.เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม
6.อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง
7.เพียงคำ ประดับความ
8.สมเจตน์ ไชยเกิด
9.ปราโมทย์ ระวิน
10.ปานจิต จันทรา
11.กิตติ วิสารกาญจน
12.สุชาดา สิงห์เงิน
13.อภิชญา อยู่ภู่
14.ต่อพงษ์ ไหลกุล
15.รชา พรมภวังค์
16.ศรายุทธ ตั้งประเสริฐ
17.ศรีราม อโยธยา
18.ประพันธ์ กอนแก้ว
19.เชิดชาย ประเสริฐสังข์
20.ธนาคาร สาระคำ
21.สมโชค ตันกันภัย
22.ภาณุ ตรัยเวช
23.ธนัฏฐ์ ไกรนรา
24.อาธร นวทิพย์สกุล
25.กนกวรรณ เกิดผลานันท์
26.ตาปอ พ่ออีหง่าวคุง
27.ธนดล เสรีรัตน์
28.ศรันย์ สมันตรัฐ
29.สุชาติ สวัสดิศรี
30.ชาญณรงค์ จรัสภัคโชค
31.สุรัตน์ชัย เกิดฉาย
32.ชารา
33.ปัททุมมา ผลเจริญ
34.ศรีสมร โซเฟร
35.โมน สวัสดิ์ศรี
36.รัญชา ราชันย์
37.จิรภัทร อังศุมาลี
38.สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
39.มงคล เมษไกรสร
40.เวียง-วชิระ บัวสนธ์
41.พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
42.ชัยพร นำประทีป
43.ธัช ธาดา
44.เฉลิมชัย กุลประวีณ์
45.ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ
46.สมโชค โชติชัยวงศ์
47.สิริณัฐ ศิลสุทธิ์
48.อภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์
49.รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
50.ทองธัช ทองเสียดสด
51.รอมแพง อริยมาศ
52.อานนท์ บุญเชิดชู
53.เปีย สุรเวส
54.อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
55.สุริยกานต์ พรมมงคล
56.มัทนา อัจจิมา
57.ยรรยง เที่ยงทิศ
58.อนุชา วรรณาสุนทรไชย
59.อากร ภูวสุธร
60.ประภา คำพิมาน
61.เอกลักษณ์ อุทัยเสวก
62.รุ่งนภา คำสวัสดิ์
63.สมใจ สังข์แสตมป์
64.ศักดิ์รพี รินสาร
65.สฤษดิ์ ผาอาจ
66.สันติภาพ วัฒนะ
67.พัชราภา ตันตราจิน
68.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
69.จารุพัฒน์ เพชราเวช
70.หทัยรัตน์ มิ่งขวัญ
71.สมภพ นิลกำแหง
72.พัชรี เทศศิริ
73.เรืองศิลป์ ศรีพุทธิรัตน์
74.วิสุทธิ์ ดุลยยางกูล
75.สำเริง สิงห์ผงาด
76.กฤษณพล ศรีบูรพา
77.ทัตพงศ์ จิตรกลาง
78.สุรศักดิ์ อัศวเสนา
79.คาล รีอัล
80.ฐิตาภัสร์ อัครพัชราศักดิ์
81.พิชามญชุ์ อาจคะนอง
82.ภานุพงษ์ เชื้อเมืองพาน
83.วัฒน์ ยวงแก้ว
84.จรัญ หอมเทียนทอง
85.ศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ)
86.อุบล โออินทร์
87.รวิวาร (รวิวาร รวิวารสกุล)
88.รักษิณี แก้ววัชระรังษี
89.สุกฤษฎ์ เพียรสุวรรณ
90.ขนิษฐา อำพนพรรณ
91.วรรณเกียรติ ชูสุวรรณ
92.นิธิ นิธิวีรกุล
93.สุไลมาน วิสิทธ์
94.จิรวัฒน์ ใจหลัก
95.โชคชัย ไพบูลย์รัชตะ
96.กริสนี ทรัพย์บุญรอด
97.ศรีไพร นนทรีย์
98.อภิศักดิ์ ศิลปะสิทธิ์
99.สิทธิศาล กันพรม
100.โกวิทย์ ซมมิน
101.เฟื่องเฉลย สังข์สกฤษณ์
102. ธีรพล พัฒนภักดี
103.เรวดี กระจ่างแจ้ง
104.ยุพา พวงทองดี
105.พรวลัย ทวีธนวาณิชย์
106.อาภรณ์รัตน์ บุญไชย
107.ภัทรพล ฉัตรชลาวิไล
108.สุวัฒน์ ลิ้มสุวรรณ
109.เจษฎา บัวบาล
110.ทองชุบ อาบสุวรรณ
111.รจนา วงค์วัฒนา
112.รุ่งรพี เจริญผล
113.สมชาย เจริญวโรดม
114.นิตยา โสภา
115.นิทัศน์ วานิช
116.ชญานิน คงส่ง
117.กุลวดี ศาสตร์ศรี
118.กษพงษ์ ชวนะโรจน์ฤทธิ์
119.นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
120.ปิยนุช ยอแสงรัตน์ เกตุจรูญ
121.ภูดิศ ค่ำคุณ
122.วิโรจน์ ศรีเลิศ
123.ชญาทิพ บุญเต็ม
124.อับดุลฮากีม โตะและ
125.มูร้อด มูซอ
126.เรวดี สิทธิสุราษฎร์
127.พัชรินทร์ ใยบัว
128.เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์
129.พงศธร ศรเพชรนรินทร์
130.อัญชลี มณีโรจน์
131.เสาวนีย์ หญีตน้อย
132.สมโภช อินทะนะ
133.นิพนธ์ ขันแก้ว
134.เหม เพลิงธรรม
135.เอกชัย นาคขวัญ
136.อดิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
137.แอนนา ศรีเทพ
138.อารียา สุวรรณราช
139.สุทธา น้อยจีน
140.วิจิตร สุจารี
141.กิติมา เชาวน์เกษม
142.ลมไสว ชอบธรรม
143.เยาวเรศ ราชเกษร
144.อุดมพร คำใสแสง
145.ธนภูมิ คงไพรสันต์
146.พะเยาว์ อัคฮาด
147.วิภา พลอยงาม
148.เกรียงศักดิ์ โกกิม
149.สุเทพ ลือสิงหนาท
150.นิพนธ์ เฒ่า เสาธง
151.อธิชา หอมชื่น
152.คนึงนิตย์ อุตมา
153.สุรสีห์ แสงธรรม
154.มานพ เบ้าลา
155.สุรเดช ทองเข็ม
156.ปัทมา ไทยอนันต์สมบัติ
157.พยุง ทรงธรรม
158.นงนาท เทินสระเกษ
159.ซ่อนกลิ่น มณีนาค
160.ณัฏฐา มหัทธนา
161.อรุณวตี ฉัตรเท
162.คมกริช พันแสง
163.อัจจิมา คงอำไพทรัพย์
164.ศิริชัย เทียนมณี
165.อนันต์ ใบมาก
166.จิตตา ธนันศรี
167.กิตติพงษ์ บุญโคตร
168.โสภิดา พันธวงศ์เดชา
169.อรพันธ์ พยัคฆบุตร
170.ทศพล เตชะอำพลกุล
171.อุทยาน โสภา
172.วีระ ชวนไชยสิทธิ์
173.ชัยยงค์ อนุตโร
174.ชาลี ชมภูแดง
175.พูนทรัพย์ อินทองหลาง
176.ละมัย รัตนพลที
177.นิรันดร์ แสงวิภาค
178. เต็มสิริ สามสี
179.จารุณี ชัยเจริญ
180.ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น
181.พิณ รักษาบุตร
182.พิพัฒน์ ปราโมทย์
183.โหน่ง โอเคนิติราษฎร์
184.เชาวนาถ พุทธิคุณอนันต์
185.พีระ สาลี
186.สิทธิศักดิ์ แสงจันทร์วิบูลย์
187.สุทธิพจน์
188. อนงค์รัตน์ (Anongratana Reuben)
189.วิทยากร โสวัตร
190.โสภณ รุ่งเรืองพิพัฒน์ (ภูผา)
191.วรรณวิมล วงศ์กาฬสินธุ์
192.จันทร์จิราภรณ์ เตชะอำพลกุล
193. ศิริชัย รวยลาภ
194.อรวรรณ คงสมบูรณ์
195.เกรียงศักดิ์ พรรณวิชัย
196.สุภาพร ประทุมรัตน์
197.วารุณี สอนเนียม
198.ชำนาญ กันมาลัย
199.อรุณ นมัสสิการ
200.ไพฑูรย์ กิจพยัคฆ์
201.องอาจ ไวยบุญญา
202.เก๋ไก๋ แจ่มแจ้ง
203.ณัฏฐธิดา มีวังปลา
204.บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์
205.ปัญญา สีสัน
206.สุรพศ ทวีศักดิ์
207.ไพบูลย์ พันธ์เมือง
208.ลินจง โอคาเบะ
209.ครรชิต นรเศรษฐาภรณ์
210.ธนาวัฒน์ อุ่นเรืองศรี
211.จันทร์จิราพร เตชะอำพนกุล
212.รัตนาภรณ์ ชาวชายโขง
213.สุริยะ มีชัย
214.ณภัทร วงษ์นุ่ม
215.ดวงกมล ทองหมื่นไวย์
216.ภิรญา อนันตกุล
217.วิทยา โตสมบัติ
218.ณฐพงศ์ พันธุ์พาณิชย์
219.พรพิศ ผักไหม
220.ประยูร อนุการ
221.ประกาศิต ชัยนาม
222.วิเชียร พบร่มเย็น
223.เปีย วรรณา
224.ศฤงคาร แสงโพธิ์
225.กัญญาภัค แสงโพธิ์
226. ปรัชญ์จวรรณ แสงโพธิ์
227.มุทิตา แสงโพธิ์
228.สุทธิรักษ์ จันทร์ฉาย
229.ไท บ้านดิน
230.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ
231.ญาดา มณีรัตตกุล
232.ชุติมา มณีศรีแสง
233.ธีระพล อันมัย
234.นงนุช ตามวงศ์วาลย์
235.วสันต์ พันธ์นิกร
236.รจเลข วัฒนพาณิชย์
237.ผล เมืองป่า
238.สุธีร์ พุ่มกุมาร
239.มงคล ปรารมภ์
240.สมชาย บำรุงวงศ์
241.วราธรรม ธรรมดี


You must be logged in to post a comment Login