วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

คลังปฏิเสธ”ซิมคนจน”เอื้อนายทุนระบุใช้เงินจาก กสทช.

On December 6, 2018
333

นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การแจกซิมคนจนว่าเอื้อนายทุนว่า โครงการดังกล่าวเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีพ โดยรัฐจะอุดหนุนค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูล (Internet Data) เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าโทรศัพท์ จึงไม่มีการแจกซิมโทรศัพท์แต่อย่างใด อีกทั้งโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายสามารถเข้าร่วมแข่งขันการเสนอแพ็กเกจที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยได้ จึงไม่ถือเป็นการเอื้อนายทุน

นายพงศ์นครกล่าวต่อว่า ในระยะยาวเมื่อผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิจากโครงการ หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยสามารถจ่ายค่าบริการหรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจเองได้ตามกำลังซื้อหลังจากสิ้นสุดมาตรการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โครงการนี้จึงไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่อย่างใด


You must be logged in to post a comment Login