วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

คกก.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์บริการสุขภาพเขตเมือง

On November 17, 2018
พล.อ.ฉัตรชัย-กรมหม่อนไหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้เห็นชอบ “ร่างยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ.2561 – 2570” ที่มุ่งเน้นบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิ ทำงานโดยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และครอบคลุมทุกกลุ่มประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้รายงานในที่ประชุมพบว่า แนวโน้มประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีอัตราส่วนผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองถึงร้อยละ 48.4 ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ.2561 – 2570 เป็นแผนแม่บทที่บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่แล้วมาร่วมกันขับเคลื่อนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


You must be logged in to post a comment Login