วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

พช.นำสื่อเยือนเส้นทางอารยธรรมล้านนา บ้านหลุกใต้ ลำปาง/บ้านต้นเปา เชียงใหม่ ไปแล้วจะรัก

On November 9, 2018
b14

 

วันที่ 8 พ.ย.ที่บ้านหลุกใต้   ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง เนสุดยอดหมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ ลำปางหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของลำปาง คำว่า “หลุก” มีคำเรียกที่เพี้ยนมาจาก คำว่า “หลุบ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกังหันน้ำในปัจจุบัน เนื่องจากแต่เดิมลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำอยู่ต่ำกว่าหมู่บ้าน การจะนำน้ำมาใช้จึงเป็นการยากลำบาก จึงมีการคิดนำหลุบมาใช้สำหรับวิดน้ำในชีวิตประจำวัน คนในหมู่บ้านสวนใหญ่มีอาชีพแกะสลักซึ่งเป็นความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน  การดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง ทำการเกษตร และแกะสลักไม้ เป็นอาชีพหลัก จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาด้านการแกะสลักไม้  จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขึ้นชื่อ เมื่อมาถึงบ้านหลุกใต้ นักท่องเที่ยวจะซื้อสินค้าทั้งเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ตลอดจนไม้แกะสลักที่สวยงาม และยังมีแหล่งท่องเที่ยว เช่น สะพานไม้เก่า (ขัวมุง)หลุกยักษ์ ล่องเรือชมนกเป็ดน้ำ และบึงบัว ปางไม้แกะสลัก วัดเก่าแก่ มีธรรมาสน์อายุกว่าร้อยปี

a3a2a1a5a11a19

ที่หมู่บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ “มหัศจรรย์แห่งการสร้างสรรค์กระดาษสาบ้านต้นเปา”ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านน้อยคนที่จะไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นกระดาษสา เนื่องจากกระดาษสาเป็นภูมิปัญญาที่มีการทำมาช้านาน แต่บ้านต้นเปาเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และทำมานานกว่า 100 ปี สืบทอดมาจากชนเผ่าไทยเขิน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวต้นเปาที่อพยพมาจากสิบสองปันนา เชียงตุง และเชียงรุ้ง เมื่อสมัยก่อตั้งอาณาจักรล้านนา  มีหลักฐานเกี่ยวกับบรรพบุรุษหลงหลืออยู่ในปัจจุบันคือ สำเนียงภาษาพูดของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนที่พูดสำเนียงเขิน ซึ่งในอดีตอาณาจักรล้านนานั้นประกอบด้วยผู้คนหลากหลายชนเผ่า แต่ละชนเผ่าก็จะมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับหมู่บ้านต้นเปาแห่งนี้ในอดีต ไม่เคยมีต้นปอสาวัตถุดิบหลักของการทำแผ่นกระดาษอยู่ในหมู่บ้านเลย เพราะต้นปอสานั้นมักจะอยู่ในป่าตามธรรมชาติ ดังนั้นการทำกระดาษสาจึงน่าจะเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาหลายช่วงอายุก่อนที่จะอพยพ แต่ได้นำภูมิปัญญาการทำกระดาษสานี้ติดตัวมาทำต่อที่บ้านต้นเปา ซึ่งเริ่มแรกทำเป็นอาชีพรองในยามว่าง  กระดาษสาที่ได้จะถูกนำมาใช้เขียนยันต์ ห่อของ ทำดอกไม้ ไส้เทียน ตุง คัมภีร์ โคมลอยและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปขายภายในชุมชนใกล้เคียงเพื่อนำไปผลิตร่มและพัดที่บ้านบ่อสร้างหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน ต่อมาร่มบ่อสร้างก็เปลี่ยนไปใช้ผ้าแทน ความต้องการกระดาษสาลดลง ชาวต้นเปาบางส่วนก็หันไปทำอาชีพอื่นแต่ยังมีคนในชุมชนบางคนที่ต้องการสืบทอดจนกระทั่งในต่างประเทศเริ่มมีความนิยมใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษสาทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างชุมชนกับพ่อค้าคนกลาง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด จากกระดาษสาช้อนบางก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นกระดาษสาย้อมสีธรรมชาติ กระดาษสาแตะดอกไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์มาจากกระดาษสา โดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ ทำให้กระดาษมีความสวยงามและความหลากหลายมากขึ้นและมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในปัจจุบันอีกทั้งยังคงอนุรักษ์กระดาษโบราณที่มีชื่อเสียงแผ่นแบบธรรมชาติด้วยวิธีการช้อนบางไว้อีกด้วย

b16b19b20b21b8b13b12b10b9

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่าโครงการนี้เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า ช่วยสร้างงานและรายได้แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในชุมชน นับเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศอันเป็นการดำเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล

เส้นทางอารยธรรมล้านนา…ล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์หลากหลายรูปแบบ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมา.. เชคอิน แชะ ชม ชิม ช้อป แชร์..  OTOP Village..ไปแล้วจะรัก..ไม่รู้ลืม..

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login