วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“AYUD เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกับกลุ่มอลิอันซ์ 13 พ.ย.นี้

On November 5, 2018
ay

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือAYUD ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ซึ่งรวมถึงการร่วมลงมติเกี่ยวกับการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย หรือ AZTHและการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ AZAYโดยการซื้อหุ้นสามัญใน AZAY เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัดหรือ CPRNT ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรที่แนบแน่นยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิตซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นจะทำให้AYUD สามารถขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบัน

การเรียกประชุมครั้งนี้ จะเป็นการขอมติเพื่อให้ SAGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AYUD ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ AZTHและขยายการดำเนินกิจการประกันภัยที่เกิดจากการรับโอนกิจการให้อยู่ภายใต้บริษัทเดียว ซึ่งการซื้อและรับโอนกิจการในครั้งนี้จะทำให้ SAGI มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในลำดับที่สูงขึ้นพร้อมการขยายและเพิ่มเติมฐานลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ของกลุ่มอลิอันซ์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SAGI ในตลาดประกันวินาศภัยไทย

สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ AYUD อีก 11.8% เป็นประมาณ 32%ใน  Allianz Ayudhya Assurance PCL จะทำให้ AYUDได้รับเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AZAY เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนโดยAYUD จะออกหุ้นใหม่ให้กับ Allianz SE และ CPRNTเพื่อเป็นการผนึกกำลังที่จะส่งผลให้มีความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นมีมติยินยอมให้กลุ่มอลิอันซ์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยสมัครใจ (PTO) กลุ่มอลิอันซ์ก็ยินดีที่จะทำPTO จากผู้ถือหุ้นของ AYUD ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายของหุ้นAYUD ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ หลังจากการดำเนินการตามธุรกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้น กลุ่มอลิอันซ์ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ AYUD และจะส่งผลให้กลุ่มอลิอันซ์เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ AYUD ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว


You must be logged in to post a comment Login