วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“บิ๊กตู่”ยัน”ยุทธศาสตร์ชาติ”ช่วยพัฒนาประเทศ-ประชาชนรอบด้าน

On October 14, 2018
333

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2551-2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ “มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน” เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้สื่อมวลชนและประชาชนทุกคนไปศึกษาทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปที่มีความเชื่อมโยงกัน โดย 5 ปีแรกนับจากนี้สำคัญที่สุด รัฐบาลชุดหน้าจะต้องทำตามกรอบนี้ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์

โดยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งหวังสืบทอดอำนาจ อีกทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทของกระทรวงต่างๆ เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจน มีการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลโดยรายงานผ่านรัฐบาลไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งทุกอย่างจะต้องตอบสนองความยั่งยืนของประเทศ เช่น การบริหารจัดการน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางเชื่อมระหว่างเมือง เป็นต้น

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คนไทยทุกคนจะได้รับการพัฒนาทุกด้านทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนสามารถใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้ด้วย อีกทั้ง นายกฯ เน้นย้ำว่าประเทศไทยจะต้องพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และมีความสมดุลในการพัฒนาทุกด้าน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


You must be logged in to post a comment Login