วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

พม.แจงเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ100บาทไม่จริง

On October 11, 2018
333

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. โดยนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กล่าวถึงกรณีมีข่าวลือเรื่องการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยอายุ 60 ปี เพิ่มเป็น 700 บาท อายุ 70 ปี เพิ่มเป็น 800 บาท อายุ 80 ปี เพิ่มเป็น 900 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 1,000 บาท ว่า ตามที่มีการส่งข้อความเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มคนละ 100บาท ทางกระทรวงขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง 

โดยที่การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ซึ่งปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันได คือ
1.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี รับเบี้ย 600 บาทต่อเดือน  
2.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี รับเบี้ย 700 บาทต่อเดือน
3.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี รับเบี้ย 800 บาทต่อเดือน
4.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ย 1,000 บาทต่อเดือน

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2561

นางสุจิตรา  กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 ที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการมาตรการให้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายละเอียด คือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 1.รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเพิ่มคนละ 50 บาทต่อเดือน และ 2.รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเพิ่มคนละ 100 บาทต่อเดือน ทั้งนี้การจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนก.ค.61-เดือนมี.ค.62  โดยงวดแรกจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 ส.ค.61 ที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย และสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ


You must be logged in to post a comment Login