ad222
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน
  • add friends

ตลาดหลักทรัพย์ฯคว้าสองรางวัลตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมในระดับสากล

On October 11, 2018
set

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ (Advanced Emerging Market)ที่โดดเด่น ล่าสุดได้รับ2 รางวัลได้แก่รางวัล “ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ” (Best Stock Exchange in Advanced Emerging Market 2018)เป็นครั้งแรกและรางวัล“ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ในอาเซียน” (Best Sustainable Securities Exchange – Southeast Asia Emerging Markets 2018)ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากวารสาร Capital FinanceInternational (CFI.co) ประเทศอังกฤษ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์”To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกิดจากการวางแผนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับการยอมรับในฐานะตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในเอเชีย ทั้งด้านปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน มูลค่าจากการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อขยายกิจการทั้งในและต่างประเทศและจำนวนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)

การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล“ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ”แสดงถึงความโดดเด่นระดับสากลในการสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ตลอดจนการทำงานแบบพันธมิตรร่วมกับผู้ร่วมตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ตลาดทุนไทย ให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างแพลตฟอร์มในลักษณะระบบเปิด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ(Open and interoperable platform) สร้างโอกาสทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรม อาทิ การชำระเงิน ระบบงานกลางสำหรับจัดจำหน่ายกองทุนรวม และการยืนยันตัวตน เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงชูจุดขายการเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี(Market of Well-being)เพื่อสร้างตลาดทุนไทยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน  ท่องเที่ยวและบริการ การแพทย์ และอาหารเป็นจุดแข็งของประเทศและตลาดทุนนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นจุดเชื่อมโยงการลงทุนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สำหรับรางวัล “ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในอาเซียน”เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตอกย้ำภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดเส้นทางการพัฒนาความยั่งยืนที่ได้ริเริ่มมาอย่างยาวนาน โดยมีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2557 เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของโครงการแนวร่วมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ(The United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative)แห่งแรกในอาเซียน  ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตในทุกภาคส่วนของสังคมตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเสริมความยั่งยืนให้ภาคธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)รวมไปถึงโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม

พัฒนาการที่เด่นชัดของการสร้างฐานผู้ลงทุนที่มีคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นได้จากจำนวนผู้ลงทุนในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนการสร้างสมดุลย์ระหว่างการพัฒนาระยะยาวกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงในทุกภาคส่วน

“การทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดทำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาตลาดทุนให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย”นายภากรย้ำถึงจุดยืนในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

วารสาร Capital Finance International (CFI.co) เป็นสื่อจากประเทศอังกฤษที่รายงานข้อมูลในแวดวงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการเงินทั่วโลกโดยมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคคลและองค์กรธุรกิจทั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้านต่าง ๆที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญโดยเป็นผลจากการสำรวจความเห็นจากสมาชิกผู้อ่านและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการมอบรางวัลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงบันดาลใจอีกทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่สาธารณชนได้พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


You must be logged in to post a comment Login